اطلاعیه در خصوص نحوه اجرایی شدن طرح مجریان ذیصلاح

04:45107

با عنایت به اجرایی شدن طرح مجریان ذیصلاح از مورخ 20/مردادماه/98 در خصوص تمامی ساختمان های دارای 8 سقف و بیشتر و یا ساختمان های با مساحت 2000 مترمربع و یا بیشتر، موارد ذیل جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری اعلام می گردد.

1. تمامی عملیات اجرایی ساختمانهای مذکور باید توسط مجری ، طبـق شـرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و شرح وظایف و مسولیتهای عمومی و براساس نقشه های مصوب و كلیه مدارك منضم به قرارداد كه با صاحبكار یا صاحبكاران منعقد مینماید ، انجام شود.
2. صاحبكار یا صاحبكاران برای انجام امور ساختمانی خود مكلفند از مجریان دارای مجوز با پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازی اسـتفاده نمایند ، مجری نماینده فنی صاحب كار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای كـار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع كنترل ساختمان مـیباشـد.
3. شـهرداریها یـا سـایر مراجـع صـدور پروانـه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری كه به وسیله صاحبكار معرفی شده و توسـط سـازمان اسـتان كنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند.
4. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب كار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قـرار مـی دهـد.
5. صاحبكاری كه خود مجری همان كار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسئولیتها و مقـررات مجری كه در قانون و مقررات ملی ساختمان آمده است برعهده وی خواهد بود و مكلف است مفاد شرایط عمـومی قرارداد را رعایت نماید.
6. صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان ، رعایت مقررات ملی ساختمان ، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
7. رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هـای مصـوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای كار بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
8. رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوهنامه هـا و بخشـنامه هـای قـانونی صـادره از سـوی وزارت مسكن و شهرسازی بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
9. ارایه برنامه زمانبندی كلی و تفصیلی كارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان كـار و همچنـین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحبكار و ناظر هماهنگ كننـده و فـراهم نمـودن شـرایط نظـارت بـر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمتهایی از سـاختمان كـه پوشـیده خواهنـد شـد و ایجـاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ كننده و سایر ناظران بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
10. بیمه كردن كیفیت اجرای ساختمانی كه به مسئولیت مجری ساخته میشود براساس مـاده 18آیین نامه ماده 33 قانون ، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین كیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه كتبی و قانونی ، به نفع صاحبكار یا صاحبكاران براساس ضوابط و مقررات زیر الزامی است :
11. مجریان مكلفند تمامی ساختمانهای احداثی خـود را تحـت پوشـش بیمـه كیفیـت اجـرای ساختمان ، از طریق شركتهای بیمه تخصصی قرار دهند.
12. معیارهای كنترل كیفیت ساختمان كه برای برقراری پوشش بیمه لازم اسـت ، اسـتانداردها،مقررات ملی سـاختمان ، پروانـه سـاختمان و مـدارك فنـی منضـم بـه آن ، چـك لیسـتها و نقشـه هـا و شیوه نامه های مصوب می باشد.
13. مدت بیمه كیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل سـاختمان توسط مجری به صاحبكار یا صاحبكاران در بخشهای مختلف ساختمان به شرح زیر است :
الف ـ سازه های ساختمان شامل پی، اسكلت، سقف و سفتكاری، حداقل ده سال.
ب ـ نمای ساختمان ، حداقل پنج سال.
ت ـ عایق های رطوبتی ساختمان ، حداقل پنج سال.
ث ـ تجهیزات و تأسیسات مكانیكی و تأسیسات برقی ، آسانسورها ، حداقل سه سال.

همچنین فرآیند ثبت پروژه بنام مجری ذیصلاح و پرداخت هزینه های مرتبط با بخش شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سامانه سازمان بصورت ذیل قابل انجام خواهد بود.

1. پس از ثبت پلاک ثبتی در سامانه استانی خدمات مهندسی ، تکمیل اطلاعات ، ثبت اسامی مهندسان طراح و پایان یافتن امور مرتبط با بخش های طراحی ، بررسی نقشه و نظارت ، مالک مکلف به ارائه نسخه ای از قرارداد منعقده خود با مجری ذیصلاح که به ثبت دبیرخانه سازمان رسیده است ، می باشد.
2. کاربر سامانه خدمات مهندسی ، پس از دریافت قرارداد مورد اشاره در بند 1 ، مکلف است نسبت به اسکن و بارگذاری آن در کد سیستم ویژه همان پروژه اقدام نماید.
3. در خصوص شناسنامه فنی و ملکی مالک میتواند با مراجعه به پورتال اختصاصی خود ، پس از رویت ردیف هزینه های مربوطه ، بصورت آنلاین نسبت به پرداخت آن ها اقدام نماید.
4. پس از پرداخت هزینه های قانونی مرتبط با پروژه ، کاربران مالی مکلف به بررسی و تطبیق اطلاعات مالی هر پروژه و در نهایت تایید آن ها می باشند.
5. پس از اتمام و خاتمه یافتن فرآیند بررسی نقشه ها و معرفی ناظرین پروژه به مرجع صدور پروانه ، مجری می تواند در طول انجام کار و به تناسب هر بخش ، نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه یاد شده بصورت سیستمی اقدام نماید.
6. در پایان عملیات اجرایی ساختمان و هنگام مراجعه مالک جهت اخذ تاییدات مربوط به منظور دریافت پایان کار ، شناسنامه ویژه پروژه ایشان چاپ شده و به تایید سازمان خواهد رسید که پس از تحویل آن ، مالک می تواند به منظور دریافت پایان کار ساختمان خود به شهرداری مراجعه نماید.

همچنین در پایان اعلام می دارد ، مجری ذیصلاح پروژه باید دارای شرایط تمام وقتی باشد ، لذا چنانچه در هر مرحله ای از کار ، خلاف موضوع یاد شده محرز گردد ، قرارداد منعقده با مالک و پروانه فرد مجری ابطال شده و برابر ضوابط با فرد خاطی برخورد می گردد.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25510

386 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.