اطلاعیه شماره (5) امور مالیاتی ویژه اعضای حقیقی سازمان

02:42854

به اطلاع اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان می رساند:

طبق دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11:

تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1398 حداکثر 9،900،000،000 ریال بوده مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل (تا پایان مردادماه 1399) از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه معاف می شوند.

الف) صاحبان مشاغل که مالیات عملکرد سال 1397 آن ها به قطعیت رسیده است:

ردیف

نحوه تعیین مالیات مقطوع درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1397
1
مالیات قطعی شده عملکرد سال 1397 تا سقف 25،000،000 ریال
بدون افزایش
2
مالیات قطعی شده عملکرد سال 1397 از 25،000،001 ریال تا 50،000،000 ریال
چهار درصد (4%)
3
مالیات قطعی شده عملکرد سال 1397 از 50،000،001 ریال تا 100،000،000ریال
هشت درصد (8%)
4
مالیات قطعی شده عملکرد سال 1397 بیشتر از 100،000،000ریال
دوازده درصد (12%)

 

ب) آن دسته از صاحبان مشاغل (اعضاء) که مالیات عملکرد سال 1397 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397 مشمول بهره مندی از این دستورالعمل خواهند گردید.

ج) صاحبان مشاغل که یک بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده اند چنانچه حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل باشند می توانند مجدداً بعنوان آخرین اقدام با تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل از مزایای این دستورالعمل برخوردار گردند.

د) صاحبان مشاغل که:

1- اولین سال فعالیت آن ها سال 1398 می باشد. 2- چنانچه در سال 1398 تغییر محل فعالیت نموده اند.

3- در سال 1398 سکه از بانک مرکزی خریداری نموده باشند. 4- میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1398 بیش از مبلغ 9،900،000،000 ریال باشد می بایست برای سال 1398 اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند و مشمول مزایای تبصره 100 ق.م.م (دستورالعمل مذکور) نمی باشند.

ه) آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی و یا تکمیل و ارسال فرم (دستورالعمل مذکور) پایان مردادماه (1399/05/31) می باشد.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=28140

486 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.