اهم مصوبات جلسه هیات مدیره 19/اسفندماه/97

 

1- برگزاری جلسات هیات مدیره در نیمه اول سال 98 یکشنبه ها ساعت 17 الی 19

2- ارائه و بررسی آیین نامه انضباطی پرسنل