دریافت فرم های جدید گزارشات مرحله ای مهندسان ناظر

با توجه به مکاتبه شهرداری اهواز با سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان فرم های گزارشات مرحله ای مهندسان ناظر به تفکیک رشته که در قالب جدید و براساس وحدت رویه طراحی شده در سایت نظام مهندسی ساختمان خوزستان قابل دریافت است.

مهندسان ناظر می توانند برای دریافت فرم ها از طریق لینک های زیر اقدام نمایند.

گروه ساختمانی الف :

دریافت فرم

گروه ساختمانی ب ـ ج ـ د :

دریافت فرم رشته معماری

دریافت فرم رشته سازه 

دریافت فرم رشته نقشه برداری

دریافت فرم رشته برق

دریافت فرم رشته مکانیک