دستورالعمل برخورداری از معافیت کلیه جرایم قابل بخشش

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مکاتبه ای با نظام مهندسی ساختمان استان ها دستورالعمل برخورداری از معافیت کلیه جرایم قابل بخشش را به شرح زیر بیان کرد:

چنانچه سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و تمام مهندسان تا پایان سال عملکرد 1397 دارای بدهی قطعی شده ای باشند، می توانند، با پرداخت اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش تا 25/اسفندماه/97 به واحدهای مالیاتی خود مراجعه و از معافیت کلیه جرایم قابل بخشش برخوردار شوند.

تصویر مکاتبه