تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

مکاتبه معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان

معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در مکاتبه ای بر ارسال نقشه ساختمانی از شهرداری به نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد.

در این مکاتبه آمده است:

وفق ماده 13 قانون سلامت اداری و مقابله با فساد کلیه مسئولان دستگاه های مشمول قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد موظف اند بدون فوت وقت از شروع با وقوع جرایم مرتبط با فساد آن را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی خواهند شد. با توجه به اینکه عدم ارسال نقشه ساختمان از شهرداری به سازمان نظام مهندسی استان خوزستان باعث اختفا فعالیت اقتصادی مودیان مالیاتی (ماده 274 قانون مالیات مستقیم)، لطمه به سلامت شغلی مهندسان، تضعیف سازمان نظام مهندسی و کاهش کیفیت ساختمان ها گردیده است بدون فوت نسبت به اجرای ماده فوق الذکر اقدام نمایند. به استناد ماده 15 قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مذکور در بند الف ماده 2 این قانون موظفند تا حصول نتیجه پیگیری موضوع را نمایند لذا در رابطه با عدم هدایت نقشه های ساختمانی باید مراتب تشکیل پرونده قضایی و گزارش دستگاه های نظارتی را طی نمایند. همچنین در سایر موارد مفسده آمیز نیز مطابق ماده 15 و 13 قانون ارتقا سلامت اداری عمل گردد.

تصویر مکاتبه