نیاز سنجی دوره های آموزش

 

نیازسنجی دوره های آموزشی نوبت دوم

 

واحد آموزش و پژوهش سازمان در راستای نیازسنجی آموزش دوره های تخصصی در بخش طراحی و محاسبات، نظارت و اجرا به منظور مشارکت اعضا نیازسنجی دوره آموزشی نوبت دوم را اجرا می نماید. لذا از اعضای محترم دعوت می شود در این نظر سنجی مشارکت نمایند.

اطلاعات درخواستی جنابعالی فقط در راستای سوابق آموزشی و برنامه ریزی انجام می گردد. این نیاز سنجی آموزشی تا تاریخ 1398/02/31 ادامه دارد.

 

نظارت:

اجرا:

طراحی و محاسبات:

اعلام آمادگی تدریس دوره های آموزشی پیشنهادی خود: