گروه تخصصی برق

گروه تخصصی برق

علی حاجتی شیمنی

سمت :
پست الکترونیک : alishimani77@yahoo.com
 
0 (8)

محمدعلی عبداله پور

سمت :
پست الکترونیک : abdollahpour487@yahoo.com
 
0 (6)

ابوذر جنتی

سمت :
پست الکترونیک : hazratiyad@yahoo.com
 
0 (10)

محمد جلودارناصری

سمت :
پست الکترونیک : m68naseri@yahoo.com
 
0

بهنام شفیعی مقدم

سمت :
پست الکترونیک : behnam51622@yahoo.com
 
0 (4)

امیر قزلباشان

سمت :
پست الکترونیک : amirghezelbashan@yahoo.com
 
0 (2)

حسین نیک آئین

سمت :
پست الکترونیک : nika7360@yahoo.com
 
0 (3)