گروه تخصصی عمران

گروه تخصصی عمران

 

 

کاووس امیرخانی

سمت :
پست الکترونیک : kavoosamirkhani@yahoo.com
امیرخانی

سید حسین بهاری زاده

سمت :
پست الکترونیک : baharihosein@yahoo.co
سید حسین بهاری زاده

علی رضا بهاری فر

سمت :
پست الکترونیک : alirezabaharifar@yahoo.com
۱۴۴

محمدحسین پناهی فر

سمت :
پست الکترونیک : civil_eng_mpf@yahoo.com
محمدحسین پناهی فر

کوروش خواجوی

سمت :
پست الکترونیک : kuroshkhajavi@yahoo.com
۱۲۳

حسن رضائی روزبهانی

سمت :
پست لکترونیک : hasreza@yahoo.com

 

rezaee

اسماعیل محمودی

سمت :
پست لکترونیک : mahmoudi.ing58@gimel.com

 

محمودی