گروه تخصصی مکانیک

گروه تخصصی مکانیک

محمد رضا طالب زاده

سمت :
پست الکترونیک : mohammadtaleb@yahoo.com
0

سید علیرضا عالمشاه

سمت :
پست الکترونیک : alireza_alamshah@yahoo.com
0 (4)

مسعود سید محمودی

سمت :
پست الکترونیک : msmahmodi@yahoo.com
0 (2)

محسن فلاح

سمت :
پست الکترونیک : –
0 (2)

محمد تقی اطهری

سمت :
پست الکترونیک : –
0 (2)

مهدی سوهانی

سمت :
پست لکترونیک : mehdi.sohani@yahoo.com

 

img

حمید رضا امیری

سمت :
پست الکترونیک : ha76437@gmail.com
0 (3)