به اطلاع می رساند با هدف جلوگیری از صدور پایان کار برای ساختمان هایی که فاقد گواهیی تایید آسانسور می باشند ، مقتضی است مهندسان ناظر تاسیسات برقی ساختمان...