تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

.000.

تخفیفات باشگاه رسپینا ویژه بانوان عضو

براساس تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با باشگاه رسپینا، اعضای سازمان (بانوان) می توانند به این باشگاه مراجعه نموده و با ارائه کارت عضویت از تخفیفات ویژه طبق جدول ذیل بهره مند شوند.

آدرس: گلستان- خیابان خرداد- بین اقبال و اسفند پلاک 369

شماره تماس: 09163058952

فراخوان ثبت نام استخر

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از واحد رفاهی،  به اطلاع می رساند اعضای سازمان می توانند جهت ثبت نام و رزرو استخر راشا  از طریق لینک رفاهیاقدام نمایند.

ضمناً،  برای استفاده از کلیه خدمات رفاهی سازمان دارا بودن کارت شهر خرید الزامی است.

 

اطلاعیه در خصوص نحوه اجرایی شدن طرح مجریان ذیصلاح

با عنایت به اجرایی شدن طرح مجریان ذیصلاح از مورخ 20/مردادماه/98 در خصوص تمامی ساختمان های دارای 8 سقف و بیشتر و یا ساختمان های با مساحت 2000 مترمربع و یا بیشتر، موارد ذیل جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری اعلام می گردد.

1. تمامی عملیات اجرایی ساختمانهای مذکور باید توسط مجری ، طبـق شـرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و شرح وظایف و مسولیتهای عمومی و براساس نقشه های مصوب و كلیه مدارك منضم به قرارداد كه با صاحبكار یا صاحبكاران منعقد مینماید ، انجام شود.
2. صاحبكار یا صاحبكاران برای انجام امور ساختمانی خود مكلفند از مجریان دارای مجوز با پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازی اسـتفاده نمایند ، مجری نماینده فنی صاحب كار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای كـار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع كنترل ساختمان مـیباشـد.
3. شـهرداریها یـا سـایر مراجـع صـدور پروانـه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری كه به وسیله صاحبكار معرفی شده و توسـط سـازمان اسـتان كنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند.
4. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب كار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قـرار مـی دهـد.
5. صاحبكاری كه خود مجری همان كار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسئولیتها و مقـررات مجری كه در قانون و مقررات ملی ساختمان آمده است برعهده وی خواهد بود و مكلف است مفاد شرایط عمـومی قرارداد را رعایت نماید.
6. صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان ، رعایت مقررات ملی ساختمان ، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
7. رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هـای مصـوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای كار بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
8. رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوهنامه هـا و بخشـنامه هـای قـانونی صـادره از سـوی وزارت مسكن و شهرسازی بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
9. ارایه برنامه زمانبندی كلی و تفصیلی كارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان كـار و همچنـین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحبكار و ناظر هماهنگ كننـده و فـراهم نمـودن شـرایط نظـارت بـر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمتهایی از سـاختمان كـه پوشـیده خواهنـد شـد و ایجـاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ كننده و سایر ناظران بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
10. بیمه كردن كیفیت اجرای ساختمانی كه به مسئولیت مجری ساخته میشود براساس مـاده 18آیین نامه ماده 33 قانون ، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین كیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه كتبی و قانونی ، به نفع صاحبكار یا صاحبكاران براساس ضوابط و مقررات زیر الزامی است :
11. مجریان مكلفند تمامی ساختمانهای احداثی خـود را تحـت پوشـش بیمـه كیفیـت اجـرای ساختمان ، از طریق شركتهای بیمه تخصصی قرار دهند.
12. معیارهای كنترل كیفیت ساختمان كه برای برقراری پوشش بیمه لازم اسـت ، اسـتانداردها،مقررات ملی سـاختمان ، پروانـه سـاختمان و مـدارك فنـی منضـم بـه آن ، چـك لیسـتها و نقشـه هـا و شیوه نامه های مصوب می باشد.
13. مدت بیمه كیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل سـاختمان توسط مجری به صاحبكار یا صاحبكاران در بخشهای مختلف ساختمان به شرح زیر است :
الف ـ سازه های ساختمان شامل پی، اسكلت، سقف و سفتكاری، حداقل ده سال.
ب ـ نمای ساختمان ، حداقل پنج سال.
ت ـ عایق های رطوبتی ساختمان ، حداقل پنج سال.
ث ـ تجهیزات و تأسیسات مكانیكی و تأسیسات برقی ، آسانسورها ، حداقل سه سال.

همچنین فرآیند ثبت پروژه بنام مجری ذیصلاح و پرداخت هزینه های مرتبط با بخش شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سامانه سازمان بصورت ذیل قابل انجام خواهد بود.

1. پس از ثبت پلاک ثبتی در سامانه استانی خدمات مهندسی ، تکمیل اطلاعات ، ثبت اسامی مهندسان طراح و پایان یافتن امور مرتبط با بخش های طراحی ، بررسی نقشه و نظارت ، مالک مکلف به ارائه نسخه ای از قرارداد منعقده خود با مجری ذیصلاح که به ثبت دبیرخانه سازمان رسیده است ، می باشد.
2. کاربر سامانه خدمات مهندسی ، پس از دریافت قرارداد مورد اشاره در بند 1 ، مکلف است نسبت به اسکن و بارگذاری آن در کد سیستم ویژه همان پروژه اقدام نماید.
3. در خصوص شناسنامه فنی و ملکی مالک میتواند با مراجعه به پورتال اختصاصی خود ، پس از رویت ردیف هزینه های مربوطه ، بصورت آنلاین نسبت به پرداخت آن ها اقدام نماید.
4. پس از پرداخت هزینه های قانونی مرتبط با پروژه ، کاربران مالی مکلف به بررسی و تطبیق اطلاعات مالی هر پروژه و در نهایت تایید آن ها می باشند.
5. پس از اتمام و خاتمه یافتن فرآیند بررسی نقشه ها و معرفی ناظرین پروژه به مرجع صدور پروانه ، مجری می تواند در طول انجام کار و به تناسب هر بخش ، نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه یاد شده بصورت سیستمی اقدام نماید.
6. در پایان عملیات اجرایی ساختمان و هنگام مراجعه مالک جهت اخذ تاییدات مربوط به منظور دریافت پایان کار ، شناسنامه ویژه پروژه ایشان چاپ شده و به تایید سازمان خواهد رسید که پس از تحویل آن ، مالک می تواند به منظور دریافت پایان کار ساختمان خود به شهرداری مراجعه نماید.

همچنین در پایان اعلام می دارد ، مجری ذیصلاح پروژه باید دارای شرایط تمام وقتی باشد ، لذا چنانچه در هر مرحله ای از کار ، خلاف موضوع یاد شده محرز گردد ، قرارداد منعقده با مالک و پروانه فرد مجری ابطال شده و برابر ضوابط با فرد خاطی برخورد می گردد.

برپایی موکب نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان درایام اربعین حسینی

رییس نظام مهندسی خرمشهر از برپایی موکب اربعین حسینی در مرز شلمچه خبر داد.

مهندس سیاوش جودکی اظهار داشت : دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در خرمشهر در راستای حمایت از راهپیمایی اربعین حسینی اقدام به برپایی موکب در مسیر پیاده روی اربعین در مرز شلمچه نموده است.

وی افزود : با برپایی  موکب در این منطقه خدمات خوبی برای زائران با ایجاد فضای استراحت و پذیرایی ارائه می‌شود  و اعضاء دفترنمایندگی خرمشهر در محل موکب ها به عموم زائران خدمت رسانی می کنند و بسته های پذیرایی و اطعام حسینی تهیه و بین زائران توزیع می شود .

مدیر اجرایی دفتر نمایندگی خرمشهر عنوان کرد: این همایش اقتدار شیعه است که تک تک زائران در آن نقش دارند و باید از تمام تلاش خود برای برگزاری با کیفیت آن استفاده شود.

ابلاغ ويرايش سوم مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان

وزیر راه و شهرسازی، ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان را در نامه ای به وزیر کشور، رئیسان بنیاد مسکن، سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیران کل راه وشهرسازی سراسر کشور برای اجرا، ابلاغ کرد.

 

جهت مشاهده ويرايش سوم مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان کلیک کنید

برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان انجمن های صنفی ساختمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با انجمن های صنفی طراح و ناظر، سازندگان مسکن، مهندسان ساختمان و مکانیک برگزار شد.

مهندس کمال دویده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، در این جلسه ضمن بیان فعالیت‌های سازمان و نگرش توسعه‌ای آن اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه هم اندیشی با انجمن های صنفی فعال در صنعت ساختمان در جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف سازمان است.

وی علاقمندی هیات‌مدیره سازمان را برای همکاری با انجمن‌ها و تشکل‌های مهندسی در زمینه صنعت ساختمان  بیان کرد و ادامه داد: 11 ماه از آغاز به کار هیات مدیره دوره هفتم گذشته است و در فرصت باقیمانده می توانیم از همفکری شما بهره بگیریم و با وحدت رویه به سوی قوی تر کردن همدیگر پیش برویم.

دویده خاطر نشان کرد: در انجمن های حاضر در این نشست، مهندسانی حضور دارند که در کنار یکدیگر و با تبادل تجارب می توانند امور مرتبط را نظام مند و سیستماتیک انجام دهند.

وی بر همکاری انجمن های صنفی ساختمانی در زمینه اجرایی شدن مجریان ذیصلاح تاکید کرد و گفت: بحث اجرایی شدن مجریان ذیصلاح در سطح استان یک کار گروهی بوده است و این مهم بخش بزرگی از ایرادات وارده به پیکره ساخت و ساز را برطرف می کند.

دویده به شکل گرفتن هیات مشورتی در شروع به کار هیات مدیره دوره هفتم اشاره و عنوان کرد: هیات مشورتی انتظارات مورد نظر را برآورده نکرد و انجمن های صنفی می توانند با عضویت نمایندگانی از انجمن های خود در هیات مشورتی به این هیات در پیشبرد اهداف کمک نمایند.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به بیان مواردی در خصوص طول دوره نظارت و تعهد نظارت، بیمه ساختمان، بحث شرح خدمات مهندسان و تمام وقتی، پرداخت.

در این نشست که همراه با بیان نظرات بود، حاضران مواردی مانند برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای تخصصی، تخصصی شدن امور صنفی، بیمه ساختمان ها، مجریان ذیصلاح، برگزاری مجمع و… بیان کردند و مقرر گردید در جلسات آتی در مورد پیشنهادات و راه های همکاری و اجرایی شدن آن ها برنامه ریزی شود و همچنین مقرر گردید واحد تشکل های صنفی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان تشکیل و مهندس مدنیان مسئول پیگیری موضوعات این واحد و انتقال آن به هیات رئیسه گردیدند.

 

حرکت در جهت تسهیل بازسازی مناطق زلزله زده مسجدسلیمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، جلسه کارگروه چهارنفره با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری، رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری های نوین اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، نماینده شهرداری اهواز و معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خوزستان در خصوص تدوین تفاهم نامه همکاری در بازسازی مناطق سیل زده در محل سازمان برگزار شد.

مهندس کمال دویده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در این جلسه اظهار کرد: این سازمان با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در زمینه بازسازی مناطق زلزله زده مسجدسلیمان، همانند بازسازی مناطق سیل زده، همکاری دارد.

وی با اشاره به تفاهم نامه میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و بنیاد مسکن خورستان در زمینه بازسازی مناطق سیل زده گفت: موضوع زلزله از نظر حجم و حساسیت کار در مسجدسلیمان از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید یک تفاهم نامه ی مستقل در این زمینه منعقد گردد.

دویده عنوان کرد: باید تفاهم نامه به گونه ای باشد که برای اعضا  انگیزه بیشتری جهت ارائه خدمات مهندسی در مناطق زلزله زده ایجاد کند و همچنین در جهت تسهیل بازسازی و مقاوم سازی اماکن مسکونی در این منطقه حرکت کنیم.

مهندس زارع زاده، سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری، به بیان راهکارهایی جهت بالا بردن سرعت کار پیشنهاد کرد و همچنین مهندس رحمتی، رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری های نوین اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، بر رعایت مباحث قانونی در تفاهم نامه تاکید کرد.

در این جلسه مقرر گردید که تفاهم نامه ای به استناد تفاهم نامه  مناطق سیل زده و همچنین مصوبه وزارت راه و شهرسازی تدوین گردد تا براساس آن همکاری میان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و بنیاد مسکن جهت بازسازی مناطق زلزله زده مسجدسلیمان ادامه یابد.

 

 

 

اطلاعیه گروه بررسی نقشه

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، به اطلاع کلیه اعضای سازمان در کلانشهر اهواز می رساند که از مورخ 1/آبان ماه/98 فرآیند بررسی نقشه ساختمان ها به شرح ذیل می باشد:

  • تایید نقشه های معماری
  • بررسی ضوابط شهرسازی
  • تایید نقشه های نما
  • تایید نقشه های سازه، برق و مکانیک

فراخوان دعوت از شرکت های مهندسین مشاور دارای صلاحیت جوش

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، با توجه به عدم وجود شرکت های آزمایشگاهی دارای صلاحیت جوش در استان، از شرکت های مهندسین مشاور که صلاحیت انجام آزمایش های جوش را از سازمان برنامه و بودجه دارند دعوت بعمل می آید، جهت همکاری با نظام مهندسی ساختمان خوزستان، رزومه کاری و مدارک خود را به این سازمان تحویل نمایند.

آزمون ورود به حرفه مهندسی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، آزمون ورود به حرفه مهندسی در تاریخ 18 و 19 مهرماه 98 برگزار گردید.

حوزه های برگزاری آزمون عبارت از جهاد دانشگاهی استان خوزستان، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول 1 بود.

این آزمون در 7 رشته اصلی شهرسازی، معماری، عمران، ترافیک، نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی و برق با حضور 6 هزار و 400 نفر از مهندسین در استان خوزستان جهت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت پایه سه شرکت کردند.

تعداد نفرات شرکت کننده در این دوره نسبت به دوره گذشته 14% رشد داشت که از این تعداد 18% شرکت کنندگان را بانوان و 82%  را آقایان تشکیل می دهند، همچنین تعداد داوطلب مربوط به رشته عمران گرایش نظارت با یک هزار و 694 بیشترین داوطلب و کمترین تعداد داوطلب مربوط به رشته ترافیک با 8 داوطلب می باشد.

در استان خوزستان 70% داوطلبان در حوزه اهواز، 20% در حوزه دزفول و 10% درحوزه خرمشهر در آزمونهای یاد شده شرکت کردند.