اطلاعیه در خصوص نحوه اجرایی شدن طرح مجریان ذیصلاح

04:455.3K

با عنایت به اجرایی شدن طرح مجریان ذیصلاح از مورخ ۲۰/مردادماه/۹۸ در خصوص تمامی ساختمان های دارای ۸ سقف و بیشتر و یا ساختمان های با مساحت ۲۰۰۰ مترمربع و یا بیشتر، موارد ذیل جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری اعلام می گردد.

۱. تمامی عملیات اجرایی ساختمانهای مذکور باید توسط مجری ، طبـق شـرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و شرح وظایف و مسولیتهای عمومی و براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحبکار یا صاحبکاران منعقد مینماید ، انجام شود.
۲. صاحبکار یا صاحبکاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از مجریان دارای مجوز با پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی اسـتفاده نمایند ، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کـار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان مـیباشـد.
۳. شـهرداریها یـا سـایر مراجـع صـدور پروانـه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحبکار معرفی شده و توسـط سـازمان اسـتان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند.
۴. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قـرار مـی دهـد.
۵. صاحبکاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسئولیتها و مقـررات مجری که در قانون و مقررات ملی ساختمان آمده است برعهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمـومی قرارداد را رعایت نماید.
۶. صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان ، رعایت مقررات ملی ساختمان ، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
۷. رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هـای مصـوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای کار بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
۸. رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوهنامه هـا و بخشـنامه هـای قـانونی صـادره از سـوی وزارت مسکن و شهرسازی بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
۹. ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کـار و همچنـین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحبکار و ناظر هماهنگ کننـده و فـراهم نمـودن شـرایط نظـارت بـر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمتهایی از سـاختمان کـه پوشـیده خواهنـد شـد و ایجـاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران بر عهده مجری ذیصلاح پروژه می باشد.
۱۰. بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت مجری ساخته میشود براساس مـاده ۱۸آیین نامه ماده ۳۳ قانون ، از طریق ارایه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارایه تضمین نامه کتبی و قانونی ، به نفع صاحبکار یا صاحبکاران براساس ضوابط و مقررات زیر الزامی است :
۱۱. مجریان مکلفند تمامی ساختمانهای احداثی خـود را تحـت پوشـش بیمـه کیفیـت اجـرای ساختمان ، از طریق شرکتهای بیمه تخصصی قرار دهند.
۱۲. معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم اسـت ، اسـتانداردها،مقررات ملی سـاختمان ، پروانـه سـاختمان و مـدارک فنـی منضـم بـه آن ، چـک لیسـتها و نقشـه هـا و شیوه نامه های مصوب می باشد.
۱۳. مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل سـاختمان توسط مجری به صاحبکار یا صاحبکاران در بخشهای مختلف ساختمان به شرح زیر است :
الف ـ سازه های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال.
ب ـ نمای ساختمان ، حداقل پنج سال.
ت ـ عایق های رطوبتی ساختمان ، حداقل پنج سال.
ث ـ تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ، آسانسورها ، حداقل سه سال.

همچنین فرآیند ثبت پروژه بنام مجری ذیصلاح و پرداخت هزینه های مرتبط با بخش شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سامانه سازمان بصورت ذیل قابل انجام خواهد بود.

۱. پس از ثبت پلاک ثبتی در سامانه استانی خدمات مهندسی ، تکمیل اطلاعات ، ثبت اسامی مهندسان طراح و پایان یافتن امور مرتبط با بخش های طراحی ، بررسی نقشه و نظارت ، مالک مکلف به ارائه نسخه ای از قرارداد منعقده خود با مجری ذیصلاح که به ثبت دبیرخانه سازمان رسیده است ، می باشد.
۲. کاربر سامانه خدمات مهندسی ، پس از دریافت قرارداد مورد اشاره در بند ۱ ، مکلف است نسبت به اسکن و بارگذاری آن در کد سیستم ویژه همان پروژه اقدام نماید.
۳. در خصوص شناسنامه فنی و ملکی مالک میتواند با مراجعه به پورتال اختصاصی خود ، پس از رویت ردیف هزینه های مربوطه ، بصورت آنلاین نسبت به پرداخت آن ها اقدام نماید.
۴. پس از پرداخت هزینه های قانونی مرتبط با پروژه ، کاربران مالی مکلف به بررسی و تطبیق اطلاعات مالی هر پروژه و در نهایت تایید آن ها می باشند.
۵. پس از اتمام و خاتمه یافتن فرآیند بررسی نقشه ها و معرفی ناظرین پروژه به مرجع صدور پروانه ، مجری می تواند در طول انجام کار و به تناسب هر بخش ، نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه یاد شده بصورت سیستمی اقدام نماید.
۶. در پایان عملیات اجرایی ساختمان و هنگام مراجعه مالک جهت اخذ تاییدات مربوط به منظور دریافت پایان کار ، شناسنامه ویژه پروژه ایشان چاپ شده و به تایید سازمان خواهد رسید که پس از تحویل آن ، مالک می تواند به منظور دریافت پایان کار ساختمان خود به شهرداری مراجعه نماید.

همچنین در پایان اعلام می دارد ، مجری ذیصلاح پروژه باید دارای شرایط تمام وقتی باشد ، لذا چنانچه در هر مرحله ای از کار ، خلاف موضوع یاد شده محرز گردد ، قرارداد منعقده با مالک و پروانه فرد مجری ابطال شده و برابر ضوابط با فرد خاطی برخورد می گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25510

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.