سازمان نظام مهندسی

تکمیل الکترونیکی شناسنامه فنی وملکی

02:005.3K

به اطلاع  شرکت های حقوقی، دفاتر طراحی، مهندسان طراح، مهندسان ناظر، سازندگان مسکن(مجریان ذیصلاح) می رساند؛ درراستای تکمیل اطلاعات مربوط به شناسنامه فنی وملکی هر پروژه، توجه به موارد زیر ضروری می باشد.

ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه فنی و ملکی نیازمند درج اطلاعات در دو بخش کلی می باشد:

بخش اول دفترچه اطلاعات ساختمان:

  • دفترچه اطلاعات ساختمان باید توسط کلیه ارکان مشارکت کننده در فرایند تهیه نقشه های ساختمان (دفاتر طراحی و طراحان، ناظرین و مجریان ) بصورت دستنویس(فاقد هرگونه خط خوردگی) تکمیل گردد .برای این منظوردفترچه اطلاعات ساختمان در سایت سازمان نظام مهندسی قرار داده شده است و دفاتر طراحی می توانند نسبت به پرینت دفترچه مذکور اقدام نمایند یا از واحد خدمات مهندسی سازمان تحویل گیرند.

خاطرنشان میسازد بخش اول این دفترچه در فرایند کنترل نقشه بررسی اولیه می گردد وپس از آن توسط دفاتر طراحی جهت تکمیل سایر جداول در اختیار مالک محترم قرار داده میشود تا بخش های مربوط به نظارت و اجرای پروژه توسط ناظران و مجریان (درصورت داشتن مجری ذیصلاح در پروژه) و سایر دست اندرکاران تکمیل گردد.

بخش دوم پیش نویس شناسنامه فنی و ملکی:

  • تکمیل شناسنامه فنی و ملکی توسط ناظرین و مجریان محترم به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد، کلیه ناظران و مجریان محترم باید اقدامات لازم را در هنگام تکمیل الکترونیکی پیش‌نویس شناسنامه فنی و ملکی به کار گیرند تا اطلاعات در این بخش مطابق با جداول دفترچه اطلاعات ساختمان( بخش اول شناسنامه فنی و ملکی) تکمیل گردد و مغایرتی در این خصوص مابین اطلاعات دو بخش فیزیکی ( دفترچه اطلاعات ساختمان) و الکترونیکی( پیش‌نویس شناسنامه فنی و ملکی ) وجود نداشته باشد.

درانتهای فرایند ساخت وساز ،مالک محترم جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی درخواست کتبی خودرا بانضمام دفترچه اطلاعات ساختمان (نسخه فیزیکی) به سازمان نظام مهندسی استان ارائه خواهد داد .امور صدور شناسنامه فنی و ملکی سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از بررسی و تدقیق اطلاعات پیش‌نویس شناسنامه فنی و ملکی با دفترچه اطلاعات ساختمان نسبت به صدور شناسنامه فنی و ملکی هر پروژه اقدام می‌نماید.

مطابق با فایل آموزشی ذیل می توان نسبت به تکمیل الکترونیکی شناسنامه فنی وملکی هر پروژه اقدام نمود.

فایل آموزشی تکمیل الکترونیکی شناسنامه فنی وملکی

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=30243

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.