اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱/بهمن ماه/۱۴۰۲)

کمتر از یک دقیقه83

هیات مدیره در خصوص تعیین نماینده جهت هماهنگی و پیگیری امور دفاتر مصوب نمود که آقای مهندس نوراله بعنوان نماینده در موضوع مذکور به غیر از شهرهای دزفول و ایذه تعیین گردیدند و برای شهرهای دزفول و ایذه با توجه به سکونت عضوی از هیات مدیره در آن شهرستان، آقایان مهندس ژاله برای دزفول و مهندس کیانپور برای هماهنگی امور دفتر نمایندگی ایذه به اتفاق آراء تعیین گردیدند.

در نطق پیش از دستور با توجه به فوریت بیمه مسئولیت مدنی به اتفاق آراء در دستور کار قرار گرفت.

هیات مدیره با توجه به برگزاری مناقصه عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان سازمان نظام مهندسی و تصمیم گیری در صورتجلسه شماره ۴۰۲۸۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ و پیشنهادات رسیده رقم شرکت بیمه تعاون کمترین قیمت برنده اول تعیین گردیدند .

جهت تعیین نماینده هیات مدیره در کمیته ایثارگران آقای مهندس ساعد تعیین گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=39062

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.