سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۲۲/آبان ماه/۱۴۰۱)

01:23991

* با توجه به صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۱ و برگزاری مناقصه خرید سیم و لوله و برق جهت تکمیل ساختمان کوی پیروزی شرکت آبادگران عصر جنوب به عنوان برنده مناقصه مورد تایید قرار گرفت.

* با توجه به صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۲۸۱۵۴ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۱ و برگزاری مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی جهت تکمیل ساختمان کوی پیروزی شرکت آبادگران عصر جنوب به عنوان برنده مناقصه مورد تایید قرار گرفت.

* با توجه به صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۲۹۰۲۶ مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۱ و برگزاری مناقصه اجرای رمپ ساختمان اداری ساختمان کوی پیروزی و بازگشایی پاکات، شرکت بهامین بهاور گیتی با مبلغ ۷.۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هفت میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال) برنده مناقصه اعلام گردید.

* با توجه به صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۲۹۰۲۷ مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۱ اجرای لوله کشی آتش نشانی ساختمان کوی پیروزی به دلیل اینکه فقط یک پاکت پیشنهاد شرکت در مناقصه وصول گردیده با استناد به ماده ۳۴-۳ نظام نامه مالی و معاملاتی با استعلام بهاء حداقل از سه نفر در خصوص اقدام گردد.

* مشاور حقوقی سازمان جناب آقای مهندس طباطبایی در خصوص حادثه متروپل آبادان و روند پرونده حادثه و همچنین سایر دعاوی مطروحه در رابطه با حادثه مذکور توضیحات مبسوطی را به هیات مدیره ارائه نمودند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34710

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.