سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۲۵/آبان ماه/۱۴۰۱)

01:36841

* انتخابات هیات رئیسه سال دوم سازمان نظام مهندسی استان برگزار و نتایج ذیل مشخص گردید.

آقای دکتر کورش خواجوی با ۹ رای به عنوان رییس سازمان انتخاب گردید.

آقای مهندس مرادعلی واهبی با ۱۰ رای به عنوان نایب رییس اول سازمان انتخاب گردید.

آقای مهندس علیرضا مومنی با ۹ رای به عنوان نایب رییس دوم سازمان انتخاب گردید.

آقای مهندس عبدالرحیم رشیدی پور با ۱۱ رای به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب گردید.

در این جلسه مهندس رحمتی به نمایندگی از مدیر کل راه و شهرسازی و مهندس قاسمی مدیر حراست اداره کل حضور داشتند.

* به پیشنهاد هیات رئیسه آقای مهندس منصور بدیعی فر بعنوان کاندید معرفی گردیدند و به اتفاق آراء با تعداد ۱۳ رای به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب گردید.

* با عنایت به صورتجلسه شماره ۲۹۴۴۱ مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ کمیسیون معاملات سازمان نظام مهندسی خوزستان با دستور کار خرید میلگرد جهت اجرای رمپ ساختمان کوی پیروزی که در جلسه کمیسیون مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ بصورت مناقصه با سه شرکت کننده انجام و پس از بازگشایی پاکات، بنگاه آهن آلات دغاغله با کمترین قیمت پیشنهادی به مبلغ ۳.۳۷۸.۵۳۱.۰۰۰ ریال (سه میلیارد و سیصد و هفتاد و هشت میلیون پانصد و سی و یک هزار ریال) بعنوان برنده مناقصه (برنده اول) مشخص گردید، هیات مدیره با توجه به امکان افزایش قیمت و جهت تسریع کار پروژه در جلسه با طرح موضوع و پیشنهاد کمیسیون معاملات موافقت نمود.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34712

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.