اهم مصوبات جلسه مورخ (۹/بهمن ماه/۱۴۰۱)

کمتر از یک دقیقه947

جهت پیگیری ویژه امور پروژه های کوی پیروزی و دزفول با پیشنهاد رئیس سازمان در خصوص ترکیب اعضای کمیته ساختمان در هر دو پروژه با توجه به قرارگیری آقایان مهندس واهبی و مهندس مومنی در ترکیب هیات رئیسه، آقایان مهندس کیانپور ، مهندس غلامی و مهندس عبداله پور بعنوان اعضای کمیته ساختمان کوی پیروزی اهواز و آقایان مهندس ژاله ، مهندس ساعد و مهندس نوراله بعنوان اعضای کمیته ساختمان دزفول تعیین و به اتفاق آراء به تصویب هیات مدیره رسید.

پیشنهاد شماره ۴۰۶۰۱ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ کمیسیون معاملات در خصوص احداث اسکلت بتنی ساختمان سازمان در دزفول مطرح و با توجه به برگزاری مناقصه، با کمترین قیمت پیشنهادی متعلق به شرکت بارکوسازان ایمن به اتفاق آراء مورد تصویب و موافقت هیات مدیره قرار گرفت.

با توجه به توضیحات آقای مهندس بدیعی فر در خصوص موارد ذیل، به شکل جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت:

حق عضویت سال ۱۴۰۱، ورودی سال ۱۴۰۱، تمدید عضویت و سایر موارد در قالب جداول پیوست مطرح و به اتفاق آراء به تصویب هیات مدیره رسید.

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34902

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.