سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (۹/مردادماه/۱۴۰۱)

کمتر از یک دقیقه1.2K

 

۱-در خصوص برگزاری مجمع عادی سالیانه، مقرر شد فرآیند برگزاری بصورت حضوری یا مجازی برحسب شرایط و روز برگزاری اقدام گردد، و برنامه ریزی جهت برگزاری فرآیند بصورت حضوری یا مجازی به هیات رئیسه محول گردید

۲-با توجه به نامه شماره ۱۴۷۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ مدیر خدمات مهندسی و پیشنهاد کسر متراژ برای کارهای گروه های الف بشرح ذیل انجام پذیرد.

۱-۲-رشته معماری و عمران هر کدام ۵۰% (پنجاه درصد) کسر گردد.

۲-۲- رشته مکانیک و برق هر کدام ۲۰% (بیست درصد) کسر گردد.

۳-اعضای کمیسیون انرژی با حضور در جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده و پیشنهادات خود را ارائه نمودند و مقرر شد

 

۱-۳- در خصوص امکان تشکیل واحد انرژی تا دو هفته آینده با هیات رئیسه هماهنگی شود.

۲-۳-مکاتبات لازم با سایر سازمانهای مرتبط با هماهنگی کمیسیون انرژی به نمایندگی آقای مهندس نوراله از طرف هیات رئیسه انجام شود.

۳-۳- برنامه ریزی برای آموزش و ترویج مهندسین و اعضاء سازمان با هماهنگی آقای مهندس واهبی بعنوان نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش انجام پذیرد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=33865

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.