سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۰۲/آذر ماه/۱۴۰۰)

کمتر از یک دقیقه1.3K

 

* بندهای ۴ و ۵ ماده ۷۳ آئین نامه با رعایت مقررات و آئین نامه ها به هیات رئیسه تفویض گردید.

* ماده ۱۲ آئین نامه مالی و معاملاتی در دستور کار قرار گرفت .

*  مقرر شد با رعایت موارد ذکر شده در ماده ۱۲ آئین نامه مالی و معاملاتی به اشخاص مذکور در بندهای ذیل ماده فوق و تا سقف ریالی بندهای یاد شده تفویض گردید تا با رعایت موارد ذکر شده در آئین نامه اقدام نمایند.

* بند ۲۱ ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی بجز قسمت استخدام که در اختیار هیات مدیره می باشد به هیات رئیسه سازمان تفویض گردید .

*  آقای مهندس واهبی بعنوان نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش تعیین گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31687

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.