نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (11/اسفند ماه/98)

کمتر از یک دقیقه463

 

– گزارش رئیس سازمان از جلسه با مدیران اجرایی دفاتر نمایندگی

– با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور رعایت الزامات بهداشتی و کاهش رفت و آمد مراجعین و متقاضیان مقرر گردید:

* پروژه های ثبت شده تا پایان اسفندماه 98 مشروط بر اینکه تا تاریخ15/فروردین/99 بررسی نهایی را طی نمایند، براساس تعرفه جاری محاسبه گردند.

* پروژه های ثبت شده از ابتدای سال 99 بر مبنای تعرفه جدید محاسبه می گردند.

* ارجاع نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی از این تاریخ متوقف و از مورخ 17 فرودین ماه مجددا برقرار می گردد.

– مقرر گردید بابت بیمه مسئولیت مدنی مهندسان بازرس گاز، برق، کارشناسان تفکیک و ماده 27 به میزان یک درصد حق الزحمه شان کسر و به حساب سازمان منظور گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=27743

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.