سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۱۸/اردیبهشت/۱۴۰۱)

کمتر از یک دقیقه1.2K

 

۱-گزارش مکاتبات کارگروه اجرای بخشنامه تعارض منافع توسط اعضای کارگروه در جلسه مطرح و ارائه گردید.

۲-کلیات پیشنهادات مدیر امور خدمات مهندسی در راستای تسریع امور و عملکرد بهتر خدمات مهندسی که طی نامه شماره ۴۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ مطرح نموده اند و با توجه به اینکه روال جاری سامانه خدمات مهندسی در کل استان به این صورت می باشد، مورد موافقت قرار گرفت.

۳-پیشنهاد تعرفه نقشه برداری در رابطه با رشته شهرسازی مطرح گردید و مقرر شد در صورت نیاز به نقشه برداری مطابق مبحث دوم مقررات ملی و براساس صلاحیت آنها به مهندسین نقشه بردار دارای پروانه ارجاع گردند.

۴-با توجه به صورتجلسه مورخ۱۴۰۱/۱/۲۹ با شماره ثبت اتوماسیون ۲۵۹۵ کمیته ساختمان در خصوص تمدید قرارداد مشاور پروژه کوی پیروزی و با توجه به گفتگوهای انجام شده برای مدت یکسال مورد موافقت گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=33398

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.