سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۲۳/آبان ماه/۱۴۰۰)

کمتر از 30 ثانیه1.3K

 

* نماینده هیات مدیره در کمیته رفاهی آقای مهندس ژاله انتخاب گردید.

* نمایندگان هیات مدیره در کمیته چارت سازمانی آقایان مهندس ساعد و مهندس انصاری به همراه هیات رئیسه تعیین گردیدند و مصوب شد تا چارت سازمانی را تهیه و تصویب نمایند.

* مصوب شد چارت سازمانی که توسط کمیته چارت تهیه می شود به مدت شش ماه بصورت آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31685

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.