سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۸/اسفندماه/۱۴۰۰)

01:221.4K

۱-در نطق پیش از دستور موافقت گردید موضوع انتخاب مجری ذیصلاح و مناقصات برگزار شده و استعلامات صورت گرفته در دستور جلسه قرار گیرد.

۲-گزارش کارگروه تعارض منافع در جلسه ارائه گردید و مقرر شد پیشنهادات کارگروه توسط همان کارگروه پیگیری و مکاتبات لازم جهت اجرای بخشنامه تعارض منافع انجام پذیرد.

۳-با استناد به گزارش کمیسیون معاملات و برگزاری دو مرحله مناقصه، انتخاب مجری پروژه کوی پیروزی و با توجه به اینکه تنها یک فقره پاکت پیشنهادی وجود داشته است طبق ماده ۳۴ نظام نامه مالی – معاملاتی و مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ مبنی بر اخذ استعلام از حداقل سه شرکت، از چهار شرکت استعلام بعمل آمد و در کمیسیون معاملات بازگشایی گردید و نظر به اینکه پیشنهاد رسیده از مبلغ عادله بدست آمده بیشتر بود کمیسیون رای بر ابطال مناقصه داد. لذا با توجه به برگزاری دو نوبت مناقصه و از دست دادن زمان و عدم شرکت واجدین شرایط در مناقصه و بمنظور پیشگیری از اتلاف وقت و با در نظر گرفتن نرخ افزایش قیمت ها و شرایط موجود، پیشنهاد کمیسیون معاملات در خصوص ترک تشریفات ، اعضای حاضر در جلسه با توجه به موارد فوق و رعایت صرفه و صلاح سازمان اتخاذ تصمیم نمود تا قرارداد مدیریت پیمان کوی پیروزی با نرخ ۱۰/۸ درصد با شرایط مناقصه مذکور با شرکت سروساز جنوب برای مدت ۱۸ ماه منعقد گردد.

۴-پیشنهادات ویرایش شده واحد امور مجریان ذیصلاح جهت ارائه به هیات چهار نفره استان مورد موافقت قرار گرفت.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=32503

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.