آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳  ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :

 ۳۳۳۸۰۰۶۷ – ۳۳۳۸۰۰۶۸ – ۳۳۳۷۹۸۰۳ – ۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)

نمابر سازمان : ۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد  عضویت و پروانه اشتغال : -۳۳۳۸۴۰۴۴ – (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد رفاه و ورزش: 33362466

تلفن مستقیم واحد خدمات مهندسی: ۳۳۳۸۴۰۴۲ – (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد بازرسی لوله کشی گاز :۳۳۷۳۰۲۵۳ – (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد برق: ۳۳۷۳۰۲۵۵ – (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد امور اداری: ۳۳۳۷۹۸۰۳ – (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد کمیته کنترل نظارت: ۳۳۳۶۳۲۷۹ – (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد شورای انتظامی : ۳۳۳۸۴۰۴۳ – (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد امور مالی: ۳۳۳۷۹۸۰۰ – (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد دبیرخانه مرکزی: ۳۳۳۷۹۸۰۱-۳۳۳۷۹۸۰۲ – (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد دبیرخانه هیات مدیره: ۳۳۳۷۸۴۰۱ – (۰۶۱)

تلفن مستقیم واحد دفتر ریاست: ۳۳۳۷۷۲۰۳ – (۰۶۱)

 

سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۷۳۰۴

پست الکترونیکی : info@nezam-khz.ir

ارتباط با ریاست سازمان : nezam-khz@gmail.com

 

تلفن های داخلی :

دفتر ریاست:۱۱۴

خدمات مهندسی : ۱۰۴, ۱۱۸ ,۱۲۱،۱۲۳

پروانه اشتغال : ۱۰۵

آموزش و ترویج : 112

روابط عمومی:۱۰۶

امور مالی:۱۱۰-۱۱۱-۱۱۳

امور اداری:۱۰۸

دبیرخانه مرکزی:۱۰۲

دبیرخانه هیات مدیره:۱۰۷

شورای انتظامی:۱۲۲