فراخوان مناقصه عمومی اجرای بخشی از عملیات ساختمانی (نازک کاری ) ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

06:0083۰

نظربه اینکه ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد ، اجرای بخشی از عملیات ساختمانی (نازک کاری ) ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان  واقع در کوی پیروزی اهواز را بصورت مناقصه واگذار نماید، لذا از کلیه اشخاص حقوقی و یا حقیقی (دارای کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای یا داشتن رزومه کاری مورد قبول )  که برای اجرای موضوع مناقصه دارای توان فنی و اجرایی لازم می باشند ، دعوت بعمل می آید از روز سه شنبه مورخ‌ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ تا ساعت ۱۲ جهت خرید و تهیه اسناد مناقصه، تکمیل و تحویل مدارک در قبال اخذ رسید از امور اداری این سازمان اقدام نمایند.

قیمت خرید اسناد مناقصه برابر ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که می بایست به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس واریز و اصل فیش آن در هنگام خرید اسناد تحویل شود.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از مقرر ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی

نخواهند داشت.

۱-موضوع‌ مناقصه ‌:

 اجرای بخشی از عملیات ساختمانی (نازک کاری ) ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

۲-  شرح‌ مختصری‌ از مشخصات‌ و مقادیر کار :

– تجهیز کارگاه

-اجرای سرامیک کف بصورت ملاتی یا چسبی

-اجرای کاشی  بصورت ملاتی یا چسبی

-بدنه سازی ( پلاستر )

– کف سازی (شیب بندی سرویسها )

– اجرای موزائیک بام

– سنگ کاری کف محوطه با سنگ به قطر ۴ سانت

– اجرای پله به همراه زیر پله

– اجرای سنگ در سطوح افقی

-اجرای سنگ در سطوح قائم

– اجرای سنگ اسلب

-اجرای ایزولاسیون به روش استفاده از مصالح آب بند و یا ایزوگام با ارائه ضمانت نامه مورد قبول کارفرما

– سایر عملیات و اقداماتی که در فرایند انجام کار، با تایید مشاور و کارفرما، جز الزامات کار تلقی می شود.

۳-  مبلغ پایه : هزینه اولیه برآورد شده ، در حدود  ۴۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.

۴- محل‌ اجرای‌ کار : شهر اهواز – کوی پیروزی – روبروی بیمارستان شرکت نفت – پلاک ثبتی ۹۱۳

۵- مدت‌ اجرای‌ کار : اجرای پروژه به مدت هشت ماه در نظر گرفته شده است.

۶- صاحب کار و مناقصه‌ گذار:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

۷- دستگاه‌ نظارت‌ و مشاور : شرکت مهندسین مشاور افق دانش ثریا.

۸- مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه: ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( یک میلیارد ریال ) است‌ که‌ باید به‌ یکی‌ از صورتهای‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ به‌دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم‌ شود.

الف: فیش واریز مبلغ فوق به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس  به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

ب- ضمانت‌نامه بانکی بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و به مدت سه ماه از تاریخ دعوت به مناقصه

ج- سفته با امضا دو ضامن معتبر به میزان دو برابر مبلغ (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )

این ضمانت نامه بعد از امضای قرارداد با برنده مناقصه و انجام تشریفات تحویل زمین ، مسترد می گردد.

۸-۱- چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط می گردد.

۸-۲- سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه مطابق ماده ۳۷ نظام نامه مالی و اداری سازمان نظام مهندسی پس از عقد قرارداد با مدیرپیمان مسترد خواهد شد. و ضمانت سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مسترد می گردد.

۹- تضمین انجام تعهدات : معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی پس از برگزاری مناقصه و در زمان عقد قرارداد توسط مدیرپیمان به صاحب کار تحویل می گردد. ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات پس از تحویل موقت ، مسترد می گردد.

ضمنا مطابق نظام نامه مالی سازمان و متن قرارداد از هر صورت وضعیت مدیر پیمان معادل معادل ۱۰ درصد حسن انجام کار کسر گردیده و ۵ درصد آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و ۵ درصد باقی آن به همراه ضمانت نامه پس از تحویل قطعی به مدیر پیمان مسترد می گردد.

۱۰- تاریخ و مدت فروش اسناد مناقصه: ‌‌اسناد مناقصه در ساعتهای‌ اداری‌ از روز سه شنبه مورخ‌ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ الی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ تا ساعت ۱۲ بفروش‌ می‌رسد.

۱۱- مهلت‌ تسلیم‌ پیشنهادها : مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا پایان ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ می‌باشد و هیچگونه پیشنهاد کتبی و یا شفاهی بعد از مهلت یادشده پذیرفته نخواهد شد. ضمنا بازگشایی پاکات در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳ می باشد.

۱۲- نشانی‌ محل‌ دریافت و تسلیم‌ پیشنهادها : اهواز – کیانپارس – خیابان دوازده غربی – فاز سوم – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – امور اداری (پس از تحویل مطابق پیوست نسبت به اخذ رسید اقدام گردد)

۱۳- قیمت‌ اسناد مناقصه‌: قیمت اسناد مناقصه برابر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌ است‌ که می‌بایست به‌ شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان واریز و  فیش آن در هنگام خرید اسناد تحویل‌ شود.

۱۴- نحوه ارائه اسناد مناقصه : مناقصه گر می بایست اسناد خود را پس از تکمیل ، مهر و امضا نموده در  پاکت به شرح ذیل تکمیل نموده و آنها را به دستگاه مناقصه گذار تحویل نماید.

۱-۱۴- اسناد و مدارکی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از :

  • اسناد استعلام و پیوست های آن ، ممهور شده به مهر شرکت و امضا شده توسط سازنده ذی صلاح/صاحب امضای مجاز شرکت /شخص حقیقی
  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه به یکی از صور مندرج در بند ۹.
  • اشخاص حقوقی : رونوشت برابر با اصل اسناد ثبتی شرکت شامل اساسنامه، روزنامه رسمی اگهی تاسیس ، روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز.
  • اشخاص حقیقی : کپی شناسنامه و کارت ملی- ارائه رزومه کاری الزامی می باشد.
  • تصویر گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده (برای اشخاص حقوقی).
  • تصویر برابر اصل صلاحیت پیمانکاری ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و یا افراد حقیقی دارای کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای
  • رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه و یا توان فنی و اجرایی مرتبط

۲-۱۴- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ‹‹ ب ›› قرار داده شود عبارتند از :

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق پیوست تکمیل شده باشد.

۱۴-۳- در زمان بازگشایی پاکات، پس از تائید مدارک پاکت الف ، مدارک پاکت ب توسط کمیسیون بازگشایی پاکات مورد بررسی قرار می گیرد..

۱۵– پیمانکار می بایست تجربه کافی در این خصوص داشته باشد و ضمن ارائه رزومه کاری مرتبط در اسناد مناقصه ، دارای تجربیات مشابه باشد.

۱۶– واگذاری کار به اشخاص ثالث بصورت کلی و جزئی تحت هر شرایطی ممنوع بوده و باعث فسخ پیمان خواهد شد.

۱۷- مالیات تکلیفی مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی از هر پرداختی کسر میگردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=40727

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

شما باید وارد شده برای ارسال نظر.