سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی اجرای لوله کشی سیستم اطفاء حریق و سیستم تهویه مطبوع ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

05:5791۰

نظربه اینکه ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد ، اجرای لوله کشی سیستم اطفاء حریق و سیستم تهویه مطبوع ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان  واقع در کوی پیروزی اهواز را بصورت مناقصه واگذار نماید، لذا از کلیه اشخاص حقوقی و یا حقیقی (دارای کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای یا داشتن رزومه کاری مورد قبول )  که برای اجرای موضوع مناقصه دارای توان فنی و اجرایی لازم می باشند ، دعوت بعمل می آید از روز یکشنبه مورخ‌ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ تا ساعت ۱۲ جهت خرید و تهیه اسناد مناقصه، تکمیل و تحویل مدارک در قبال اخذ رسید از امور اداری این سازمان اقدام نمایند.

قیمت خرید اسناد مناقصه برابر ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که می بایست به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس واریز و اصل فیش آن در هنگام خرید اسناد تحویل شود.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از مقرر ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

فقط پیشنهاد افراد حقوقی و حقیقی بومی استان خوزستان پذیرش می گردد.

۱-موضوع‌ مناقصه ‌:

 اجرای لوله کشی سیستم اطفاء حریق و سیستم تهویه مطبوع ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

۲-  شرح‌ مختصری‌ از مشخصات‌ و مقادیر کار :

– تجهیز کارگاه

– اجرای لوله کشی سیستم اطفاء حریق مطابق نقشه های اجرایی به همراه اجرای ساپورت و اتصالات و شیر آلات

– اجرای لوله کشی سیستم تهویه مطبوع مطابق نقشه های اجرایی به همراه اجرای ساپورت و اتصالات و شیر آلات

– سایر عملیات و اقداماتی که در فرایند انجام کار، با تایید مشاور و کارفرما، جز الزامات کار تلقی می شود.

۳-  مبلغ پایه : هزینه اولیه برآورد شده ، در حدود  ۲۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.

۴- محل‌ اجرای‌ کار : شهر اهواز – کوی پیروزی – روبروی بیمارستان شرکت نفت – پلاک ثبتی ۹۱۳

۵- مدت‌ اجرای‌ کار : اجرای پروژه به مدت شش ماه در نظر گرفته شده است.

۶- صاحب کار و مناقصه‌ گذار:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

۷- دستگاه‌ نظارت‌ و مشاور : شرکت مهندسین مشاور افق دانش ثریا.

۸- مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه: ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون ریال ) است‌ که‌ باید به‌ یکی‌ از صورتهای‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ به‌دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم‌ شود.

الف: فیش واریز مبلغ فوق به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس  به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

ب- ضمانت‌نامه بانکی بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و به مدت سه ماه از تاریخ دعوت به مناقصه

ج- سفته با امضا دو ضامن معتبر به میزان دو برابر مبلغ (۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )

این ضمانت نامه بعد از امضای قرارداد با برنده مناقصه و انجام تشریفات تحویل زمین ، مسترد می گردد.

۸-۱- چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط می گردد.

۸-۲- سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه مطابق ماده ۳۷ نظام نامه مالی و اداری سازمان نظام مهندسی پس از عقد قرارداد با مدیرپیمان مسترد خواهد شد و ضمانت سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مسترد می گردد.

۹- تضمین انجام تعهدات : معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی پس از برگزاری مناقصه و در زمان عقد قرارداد توسط مدیرپیمان به صاحب کار تحویل می گردد. ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات پس از تحویل موقت ، مسترد می گردد.

ضمنا مطابق نظام نامه مالی سازمان و متن قرارداد از هر صورت وضعیت مدیر پیمان معادل معادل ۱۰ درصد حسن انجام کار کسر گردیده و ۵ درصد آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و ۵ درصد باقی آن به همراه ضمانت نامه پس از تحویل قطعی به مدیر پیمان مسترد می گردد.

۱۰- تاریخ و مدت فروش اسناد مناقصه: ‌‌اسناد مناقصه در ساعتهای‌ اداری‌ از روز یکشنبه مورخ‌ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ الی روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ تا ساعت ۱۲ بفروش‌ می‌رسد.

۱۱- مهلت‌ تسلیم‌ پیشنهادها : مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا پایان ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ می‌باشد و هیچگونه پیشنهاد کتبی و یا شفاهی بعد از مهلت یادشده پذیرفته نخواهد شد. ضمنا بازگشایی پاکات در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ساعت ۱۳ می باشد.

۱۲- نشانی‌ محل‌ دریافت و تسلیم‌ پیشنهادها : اهواز – کیانپارس – خیابان دوازده غربی – فاز سوم – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – امور اداری (پس از تحویل مطابق پیوست نسبت به اخذ رسید اقدام گردد)

۱۳- قیمت‌ اسناد مناقصه‌: قیمت اسناد مناقصه برابر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌ است‌ که می‌بایست به‌ شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان واریز و  فیش آن در هنگام خرید اسناد تحویل‌ شود.

۱۴- نحوه ارائه اسناد مناقصه : مناقصه گر می بایست اسناد خود را پس از تکمیل ، مهر و امضا نموده در  پاکت به شرح ذیل تکمیل نموده و آنها را به دستگاه مناقصه گذار تحویل نماید.

۱-۱۴- اسناد و مدارکی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از :

  • اسناد استعلام و پیوست های آن ، ممهور شده به مهر شرکت و امضا شده توسط سازنده ذی صلاح/صاحب امضای مجاز شرکت /شخص حقیقی
  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه به یکی از صور مندرج در بند ۹.
  • اشخاص حقوقی : رونوشت برابر با اصل اسناد ثبتی شرکت شامل اساسنامه، روزنامه رسمی اگهی تاسیس ، روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز.
  • اشخاص حقیقی : کپی شناسنامه و کارت ملی- ارائه رزومه کاری الزامی می باشد.
  • تصویر گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده (برای اشخاص حقوقی).
  • تصویر برابر اصل صلاحیت پیمانکاری ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و یا افراد حقیقی دارای کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای
  • رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه و یا توان فنی و اجرایی مرتبط

۲-۱۴- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ‹‹ ب ›› قرار داده شود عبارتند از :

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق پیوست تکمیل شده باشد.

۱۴-۳- در زمان بازگشایی پاکات، پس از تائید مدارک پاکت الف ، مدارک پاکت ب توسط کمیسیون بازگشایی پاکات مورد بررسی قرار می گیرد..

۱۵– پیمانکار می بایست تجربه کافی در این خصوص داشته باشد و ضمن ارائه رزومه کاری مرتبط در اسناد مناقصه ، دارای تجربیات مشابه باشد.

۱۶– واگذاری کار به اشخاص ثالث بصورت کلی و جزئی تحت هر شرایطی ممنوع بوده و باعث فسخ پیمان خواهد شد.

۱۷- مالیات تکلیفی مطابق آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی از هر پرداختی کسر می گردد.

۱۸- کارفرما در رد یا قبول هر کدام از پیشنهاد ها مختار می باشد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=40708

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

شما باید وارد شده برای ارسال نظر.