فراخوان مناقصه عمومی

08:00875

انجام عملیات اجرایی کرسی چینی ، سرویس بهداشتی ، اتاق نگهبانی و دیوار محوطه ساختمان دفتر نمایندگی

نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد انجام عملیات اجرایی کرسی چینی ، سرویس بهداشتی ، اتاق نگهبانی و دیوار محوطه ساختمان دفتر نمایندگی دزفول خود را به صورت پیمانکاری  از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت پیمانکاری ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و یا افراد حقیقی دارای کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا جهت خرید ، تکمیل و تحویل مدارک در قبال اخذ رسید از امور اداری این سازمان اقدام نمایند.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از مقرر ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

موضوع‌ مناقصه ‌: اجرای کرسی چینی ، سرویس بهداشتی ، اتاق نگهبانی و دیوار محوطه ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان دفتر نمایندگی دزفول

۲-  شرح‌ مختصری‌ از مشخصات‌ و مقادیر کار :

اجرای کرسی چینی ، سرویس بهداشتی ، اتاق نگهبانی و دیوار محوطه با کاربری اداری و با مساحت حدودی  ۲۸۰۰ مترمربع زیربنا با شرح خدمات ذیل و احجام تقریبی ذیل :

تهیه و اجرای کارهای آجری با آجر فشاری سوراخ دار به متراژ تقریبی ۳۱۰ متر مکعب جهت کرسی چینی و سرویس بهداشتی محوطه

تهیه و اجرای کار های آجری با آجر فشاری سوراخ دار ۲۲ سانتی متری به متراژ تقریبی ۶۳ متر مکعب جهت دیوار محوطه

تهیه و اجرای کارهای آجری با آجر مجوف ۱۰ سانتی متری به متراژ تقریبی ۱۵ متر مکعب جهت پارتیشن بندی سرویس بهداشتی

تهیه و اجرای ایزوگام استاندارد ملی و دارای تیشو با تایید مشاور روی کرسی چینی و سایر سطوح مورد نیاز به متراژ تقریبی ۴۹۰ متر مربع

تهیه و اجرای بتن ریزی با مقاومت ۲۵ مگاپاسکال به همراه ژل میکروسیلیس با تایید دستگاه نظارت به حجم تقریبی ۵۵  مترمکعب

تهیه و اجرای سقف تیرچه با بلوک پلی استایرین اعم از میلگرد منفی ، ادکا، حرارتی و…  با تایید دستگاه نظارت به مساحت حدودی ۶۰ مترمربع

خاکریزی از نوع خاک مخلوط تا تراز نقشه و کوبش با کمپکتور دستی تا تراکم ۹۰ درصد به صورت لایه به ضخامت ۱۵ سانتی متری با تایید دستگاه نظارت به حجم تقریبی ۱۳۲۰ مترمکعب

کارهای فولادی موجود در نقشه با میلگرد از نوع آجدار گروه AIII  با fy=4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مورد تایید دستگاه نظارت و دارای استاندار های ملی به وزن تقریبی ۳۳۶۰ کیلوگرم

پی کنی به متراژ تقریبی به متراژ تقریبی ۴۳ متر مکعب

تهیه و اجرای قالب بندی فلزی به متراژ تقریبی ۱۴۶ متر مربع

لاشه چینی با سنگ لاشه هفتگل یا مشابه آن با هماهنگی دستگاه نظارت به متراژ تقریبی ۲۳ متر مکعب

اجرای دیوار چینی و کانال سازی در کف قسمت اداری با آجر فشاری سوراخ دار و پلاستر بدنه و سیمان کف و اجرای درپوش به متراژ تقریبی ۲۷۰ متر طول

ایزولاسیون اطراف ستون ها و دیوار برشی ها مواد ایزولاسیون مورد تایید دستگاه نظارت و دارای استاندار های ملی به متراژ تقریبی ۱۹۷ متر مربع

تخریب آسفالت به متراژ تقریبی ۳۰۰ متر مربع

سایر عملیات و اقداماتی که در فرایند انجام اجرای کار، با تایید نظارت و صاحب کار، جز الزامات کار تلقی می شود.

پیمانکار می بایست تمامی ابزار و وسایل و ماشین آلات مورد نیاز و کلیه عوامل اجرایی را تهیه و بکار گیرد.

۳- محل‌ اجرای‌ کار : شهر دزفول – کوی آزاداگان – جنب پزشکی قانونی

۴- مبلغ اولیه برآورد : بر اساس فهرست بهای ۱۴۰۲ ، حدود ۱۴،۶۹۴،۵۲۳،۵۰۰ ریال می باشد.

۵- مدت‌ اجرای‌ کار : اجرای پروژه به مدت  ۳ ماه‌ (سه ماه شمسی) در نظر گرفته شده است.

۶- صاحب کار :  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

۷ کار فرما و مناقصه‌ گذار:  مهندس سید داود آقا محمدی به نمایندگی از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

۸- دستگاه‌ نظارت‌ : مشاوران افق دانش ثریا

۹- مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه:  ۰۰۰/۰۰۰/ ۷۳۵ ریال( هفتصد و سی و پنج میلیون ریال ) است‌ که‌ باید به‌ یکی‌ از صورتهای‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ «الف» به‌دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم‌ شود.

الف: فیش واریز مبلغ فوق به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس  به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

ب- ضمانت‌نامه بانکی بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و به مدت سه ماه از تاریخ دعوت به مناقصه

ج- سفته با مهر شرکت و امضای مدیرعامل و دو نفر ضامن معتبر با تایید بانک به میزان ۲ برابر مبلغ ضمانت نامه (وفق ماده ۶۶-۸ نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان)

این ضمانت نامه بعد از امضای قرارداد با برنده مناقصه و انجام تشریفات تحویل زمین ، مسترد می گردد.

۹-۱- چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط می گردد.

۹-۲- سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه مطابق ماده ۳۷ نظام نامه مالی و اداری سازمان نظام مهندسی پس از عقد قراداداد با مدیرپیمان مسترد خواهد شد و ضمانت سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مسترد می گردد.

۱۰- تاریخ و مدت فروش اسناد مناقصه: ‌ اسناد مناقصه در ساعتهای‌ اداری‌ از روز دوشنبه مورخ‌ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ الی ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ بفروش‌ می‌رسد.

۱۱- نشانی‌ محل‌ فروش ‌ اسناد مناقصه‌: اهواز – کیانپارس خیابان ۱۲ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و همچنین دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان دزفول

۱۲- قیمت‌ اسناد مناقصه‌: قیمت اسناد مناقصه برابر۰۰۰/۰۰۰/ ۲ ریال‌ است‌ که می‌بایست به‌ شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان واریز و  فیش آن در هنگام خرید اسناد تحویل‌ شود.

۱۳- مهلت‌ تسلیم‌ پیشنهادها : مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا پایان ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ می‌باشد و هیچگونه پیشنهاد کتبی و یا شفاهی بعد از مهلت یادشده پذیرفته نخواهد شد.  ضمنا بازگشایی پاکات در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳ می باشد.

۱۴- نشانی‌ محل‌ تسلیم‌ پیشنهادها : اهواز – کیانپارس – خیابان دوازده غربی – فاز سوم – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – امور اداری (پس از تحویل مطابق پیوست  نسبت به اخذ رسید اقدام گردد)

۱۵- نحوه ارائه اسناد مناقصه : مناقصه گر می بایست اسناد خود را پس از تکمیل ، مهر و امضا نموده در دو پاکت جداگانه الف و ب به شرح ذیل تکمیل نموده و آنها را به دستگاه مناقصه گذار تحویل نماید.

۱-۱۵- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ‹‹ الف ›› قرار داده شود عبارتند از :

  • اسناد مناقصه و پیوست های آن ، مهمور شده به مهر شرکت و امضا شده توسط صاحب امضای مجاز شرکت
  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه به یکی از صور مندرج در بند ۹.
  • اشخاص حقوقی : رونوشت برابر با اصل اسناد ثبتی شرکت شامل اساسنامه، روزنامه رسمی اگهی تاسیس ، روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز.
  • اشخاص حقیقی : کپی شناسنامه و کارت ملی- ارائه رزومه کاری الزامی می باشد.
  • تصویر برابر اصل صلاحیت پیمانکاری ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و یا افراد حقیقی دارای کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای
  • تصویر گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ( در صورت وجود )
  • نقشه های پیوست اسناد مناقصه
  • مجوز HSE پیمانکار به همراه برنامه ی زمان بندی انجام کار

۲-۱۵- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ‹‹ ب ›› قرار داده شود عبارتند از :

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق پیوست تکمیل شده باشد.

          ۱۵-۳- در زمان بازگشایی پاکات، پس از تائید مدارک پاکت الف ، مدارک پاکت ب توسط کمیسیون بازگشایی پاکات مورد بررسی قرار می گیرد.

چنانچه مدارک پاکت الف مورد تائید و تصویب واقع گردید پاکت ب پیشنهاد دهندگان فوق بازگشایی و در کمیسیون قرائت خواهد شد.

۱۶- سایر شرایط :

۱۶-۱-  اسناد و مدارک‌ مناقصه‌ فقط به‌ نماینده‌ آن‌ شرکت‌ با ارائه‌ معرفی‌ نامه‌ معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل‌ خواهد شد.

۱۶-۲- نوع مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات بصورت یک مرحله ای برگزار می شود .

۱۶-۳- تمام‌ اسناد مناقصه‌، ‌ باید به‌ مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده‌ برسد و در پاکت‌ لاک‌ و مهرشده‌ تسلیم‌ شود.

۱۶-۴- پیشنهادهای‌ واصله‌ در کمیسیون‌ مناقصات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ‌ باز می‌شود و نتیجه مناقصه ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت کاری پس از بازگشایی پاکات اعلام خواهد شد .

۱۶-۵- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران ۳ ماه شمسی می باشد.

۱۶-۶- دستگاه‌ مناقصه‌ گزار در رد یا قبول‌ هر یک‌ از پیشنهادها مختار است‌.

۱۶-۷- هرگونه تغییر در تاریخ و یا شرایط برگزاری مناقصه به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

۱۶-۸- هرگاه‌ اطلاع‌ حاصل‌ شود که‌ پیشنهاد دهندگان‌ با هم‌ تبانی‌ کرده‌اند، طبق‌ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شورای انتظامی معرفی خواهند شد.

۹-۱۶- بازدید از محل پروژه از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ و ساعت ۱۰ صبح امکان پذیر می باشد .حضور پیمانکاران اختیاری بوده ولیکن در صورت عدم حضور هیچ گونه عذر و بهانه ای در خصوص عدم اطلاع از شرایط کارگاه مورد پذیرش نمی باشد .

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35896

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.