فراخوان مناقصه عمومی اجرای بخشی از عملیات نمای ساختمان با آجر پلاک دوغابی به ابعاد ۷*۳۱سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

05:44489

نظربه اینکه ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد ،  اجرای بخشی از عملیات نمای ساختمان با آجر پلاک دوغابی به ابعاد ۷*۳۱سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در کوی پیروزی اهواز را بصورت مناقصه واگذار نماید، لذا از کلیه اشخاص حقوقی و یا حقیقی (دارای صلاحیت پیمانکاری یا کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای یا داشتن رزومه کاری مورد قبول )  که برای اجرای موضوع مناقصه دارای توان فنی و اجرایی لازم می باشند ، دعوت بعمل می آید تا جهت خرید و تهیه اسناد مناقصه، تکمیل و تحویل مدارک در قبال اخذ رسید از امور اداری این سازمان اقدام نمایند.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از مقرر ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

فقط پیشنهاد افراد حقوقی و حقیقی بومی استان خوزستان پذیرش می گردد.

این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

۱-موضوع‌ مناقصه ‌: اجرای بخشی از عملیات نمای ساختمان با آجر پلاک دوغابی به ابعاد ۷*۳۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان  

۲-  شرح‌ مختصری‌ از مشخصات‌ و مقادیر کار :

– تجهیز کارگاه

-اجرای آجر کاری بصورت دوغابی با اجر پلاک ۷*۳۱ مطابق با نقشه های اجرایی و نمونه طرح اجرا شده موجود در نمای ساختمان

– سایر عملیات و اقداماتی که در فرایند انجام کار، با تایید مشاور و کارفرما، جز الزامات کار تلقی می شود.

۳-  مبلغ پایه : هزینه اولیه برآورد شده ، در حدود ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۷ ریال تعیین شده است.

۴- محل‌ اجرای‌ کار : شهر اهواز – کوی پیروزی – روبروی بیمارستان شرکت نفت – پلاک ثبتی ۹۱۳

۵- مدت‌ اجرای‌ کار : اجرای پروژه به مدت شش ماه در نظر گرفته شده است.

۶- صاحب کار و مناقصه‌ گذار:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

۷- دستگاه‌ نظارت‌ و مشاور : شرکت مهندسین مشاور افق دانش ثریا.

۸- مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه: ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( ششصد میلیون ریال ) است‌ که‌ باید به‌ یکی‌ از صورتهای‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ به‌دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم‌ شود.

الف: فیش واریز مبلغ فوق به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس  به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

ب- ضمانت‌نامه بانکی بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و به مدت سه ماه از تاریخ دعوت به مناقصه

ج- سفته با امضا دو ضامن معتبر به میزان دو برابر مبلغ (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )

این ضمانت نامه بعد از امضای قرارداد با برنده مناقصه و انجام تشریفات تحویل زمین ، مسترد می گردد.

۸-۱- چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط می گردد.

۸-۲- سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه مطابق ماده ۳۷ نظام نامه مالی و اداری سازمان نظام مهندسی (پیوست ۴ ) پس از عقد قراداداد با مدیرپیمان مسترد خواهد شد و ضمانت سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مسترد می گردد.

۹- تضمین انجام تعهدات : معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی پس از برگزاری مناقصه و در زمان عقد قرارداد توسط مدیرپیمان به صاحب کار تحویل می گردد. ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات پس از تحویل موقت ، مسترد می گردد.

ضمنا مطابق نظام نامه مالی سازمان و متن قرارداد از هر صورت وضعیت مدیر پیمان معادل معادل ۱۰ درصد حسن انجام کار کسر گردیده و ۵ درصد آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و ۵ درصد باقی آن به همراه ضمانت نامه پس از تحویل قطعی به مدیر پیمان مسترد می گردد.

۱۰- تاریخ و مدت فروش اسناد مناقصه: ‌ اسناد مناقصه در ساعتهای‌ اداری‌ از روز دوشنبه مورخ‌ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲ بفروش‌ می‌رسد.  

۱۱- مهلت‌ تسلیم‌ پیشنهادها : مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا پایان ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ می‌باشد و هیچگونه پیشنهاد کتبی و یا شفاهی بعد از مهلت یادشده پذیرفته نخواهد شد.

۱۲- نشانی‌ محل‌ تسلیم‌ پیشنهادها : اهواز – کیانپارس – خیابان دوازده غربی – فاز سوم – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – امور اداری (پس از تحویل مطابق پیوست نسبت به اخذ رسید اقدام گردد)

۱۳- بازگشایی پاکات : پیشنهادهای‌ واصله‌ در روز یکشنبه مورخ‌ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰ در کمیسیون‌ مناقصات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ‌ بازگشایی و نتیجه استعلام ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت به شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

۱۴- نحوه ارائه اسناد مناقصه : مناقصه گر می بایست اسناد خود را پس از تکمیل ، مهر و امضا نموده در  پاکت به شرح ذیل تکمیل نموده و آنها را به دستگاه مناقصه گذار تحویل نماید.

۱-۱۴- اسناد و مدارکی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از :

  • اسناد استعلام و پیوست های آن ، مهمور شده به مهر شرکت و امضا شده توسط سازنده ذی صلاح/صاحب امضای مجاز شرکت / شخص حقیقی
  • ارائه تصویر برابر اصل گواهی صلاحیت پیمانکاری یا رزومه قابل قبول کارفرما یا کارت مهارت فنی الزامی می باشد .
  • رونوشت برابر با اصل اسناد ثبتی شرکت شامل اساسنامه، روزنامه رسمی اگهی تاسیس ، روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) – برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی- ارائه رزومه کاری الزامی می باشد.
  • تصویر گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده (برای اشخاص حقوقی).
  • رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه و توان فنی و اجرایی

۲-۱۴- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ‹‹ ب ›› قرار داده شود عبارتند از:

– برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق پیوست شماره یک تکمیل شده باشد.

۱۵– پیمانکار می بایست تجربه کافی در این خصوص داشته باشد و ضمن ارائه رزومه کاری مرتبط در اسناد مناقصه ، دارای تجربیات مشابه باشد.

۱۶– واگذاری کار به اشخاص ثالث بصورت کلی و جزئی تحت هر شرایطی ممنوع بوده و باعث فسخ پیمان خواهد شد.

۱۷- مالیات تکلیفی مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی از هر پرداختی کسر میگردد.

۱۸- قیمت اسناد : قیمت اسناد مناقصه برابر ۵۰۰/۰۰۰ ریال است که می بایست به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس واریز و اصل فیش آن در هنگام خرید اسناد تحویل شود.

۱۹- بازدید از محل پروژه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰ صبح می باشد. حضور کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه الزامی می باشد و در صورت عدم حضور پیشنهاد قیمت آن شرکت قابل پذیرش نمی باشد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=36114

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.