نظام مهندسی

معرفی اعضای متخلف به سازمان امور مالیاتی و شورای انتظامی استان

01:18213

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از واحد خدمات مهندسی، به اطلاع اعضای حقیقی و حقوقی سازمان  می رساند بر اساس پاره ای از اطلاعات واصله، مشاهده شده است که در مواردی ، بدون رعایت مندرجات قانونی مبحث دوم مقررات ملی و آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل  ساختمان ، برخی از نقشه های گروه های ساختمانی د و بعضاً ج ، بدون طی مراحل قانونی و ثبت پلاکهای ثبتی درکارکرد مهندسان و تائید نهایی در سازمان نظام مهندسی استان ، تهیه و جهت اخذ پروانه ساختمانی به صورت مستقیم به شهرداری تحویل میگردد .

بنابراین اعلام می دارد ، در صورت مشاهده و یا دریافت گزارش مبنی بر ارائه هرگونه اسناد و نقشه های ساختمانی بدون ثبت در سامانه خدمات مهندسی و اخذ تائید نهایی از گروه بررسی نقشه های ساختمانی سازمان نظام مهندسی استان به مراجع صدور پروانه ساختمانی ، موارد مستقیماً به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی قانونی منعکس خواهد شد.

مضافاً اینکه به محض محرز شدن موضوع ، نسبت به کسر ظرفیت پروژه مذکور از عوامل دخیل در تهیه و تایید نقشه های ساختمانی و همچنین انعکاس کارکرد به اداره مالیات و دارایی استان اقدام عاجل صورت خواهد گرفت .

لذا از کلیه اعضای دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی عضو سازمان نظام مهندسی استان درخواست می گردد در راستای رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان و همچنین به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکلات قانونی ، در این خصوص اهتمام ویژه را مبذول نمایند .

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=20467

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.