دسته : مصوبات هیات مدیره

سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۲۰/آذر ماه/۱۴۰۱)

با عنایت به نامه شماره 46345/ش م مورخ 08/09/1401 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص برنامه پیشنهادی برگزاری سمینار آموزشی (( واکاوی فنی فاجعه متروپل)) در آبادان...

کمتر از 30 ثانیه