دسته : مصوبات هیات مدیره

آغاز ثبت نام نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، انتخابات هیات...

06:00

اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۸/بهمن ماه/۱۴۰۲)

درخواست وارده با شماره 44771 مورخ 1402/11/08 بازرسان محترم سازمان مطرح و هیات مدیره با دسترسی بازرسان به سامانه های مجریان، طراحان و ناظران، آزمایشگاه و ژئوتکنیک مشروط به معرفی...

کمتر از یک دقیقه