اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱۴/آبان ماه/۱۴۰۲)

02:00638

در خصوص نظام نامه ارجاع کار نظارت، مصوبه شورای مرکزی مقرر شد نظام نامه مذکور توسط اعضای محترم هیات مدیره بررسی گردد و واحد خدمات مهندسی و انفورماتیک نسبت به پیاده سازی نرم افزاری و بررسی موضوع اقدام نمایند. ضمناً نظام نامه مذکور از تاریخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ پس از اطلاع رسانی عمومی تا پایان سال بصورت آزمایشی اجراء می گردد.

در خصوص پروژه های بزرگ و خاص با متراژ ۱۴۰۰۰ مترمربع و بیشتر که حسب درخواست مالک برنامه زمانبندی اجرای آنها به گونه ای است که عملیات گودبرداری و سازه نگهبان و اسکلت و سفت کاری بیش از یکسال بطول می انجامد، حسب درخواست مالک ، تائید مدیر واحد و تصویب هیات رئیسه، بصورت مرحله ای از یک مجری حقوقی واجد صلاحیت و ظرفیت استفاده نماید. مالک می بایست متعهد به انتخاب مجری جدید یا تمدید قرارداد اجراء با تعرفه روز تا پایان مرحله سفت کاری اقدام نماید.

در خصوص ساختمانهای کوی پیروزی و دزفول، موضوع مناقصه اجرای بخشی از عملیات نما با آجر پلاک دوغابی مطرح، آقای حسین دهیوری با مبلغ حق الزحمه پیشنهادی ۲۷.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست و هفت میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال ) وفق مصوبه کمیسیون معاملات مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت.

در خصوص نظارت و طراحی پروژه های گروه الف رشته های برق و مکانیک مطرح و با توجه به پیشنهاد کمیسیون های تخصصی برق و مکانیک در خصوص پروژه های گروه الف و در جهت ارتقاء کیفی خدمات مهندسی در ساختمانها برای گروههای مذکور و بررسی های بعمل آمده توسط کمیسیون های تخصصی فوق الذکر موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

الف- مقرر گردید در بحث طراحی با هدف ارتقاء کیفیت نقشه های طراحی شده در بخش تاسیسات برقی و مکانیکی، کلیه نقشه های گروه الف توسط گروههای کنترل نقشه بررسی و تائید گردند. طراحی نقشه های مکانیک و برق پروژه های گروه الف (۱ و ۲ و ۳) میبایست الزماً توسط مهندسین تاسیسات (برق یا مکانیک) انجام گیرد.

ب-مقرر گردید در خصوص ارجاع نظارت پروژه های گروه الف (۱و۲و۳) در رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی الزاماً در مرحله اول با اولویت اخذ کار توسط ناظر تاسیسات (مهندسین برق یا مکانیک) اقدام گردد و در صورت لزوم استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی استفاده گردد.

ج-ظرفیت متراژ و تعداد کار برای مهندسین تاسیسات کمافی السابق بصورت ۲/۰ کار، گروه الف تا متراژ ۶۰۰ مترمربع کسر گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=36711

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.