مهندس کمال دویده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، به مناسبت روز جهانی قدس پیامی صادر کرد. در این پیام آمده است: روز جهانی قدس، میعاد مقدسی است میان مسلمانان...