مهندس کمال دویده در پیامی روز جمهوری اسلامی را تبریک گفت. در این پیام آمده است: بسم ا... الرحمن الرحیم دوازدهم فروردین 58 روز سرنوشت سازی است که با عزم...