اهم مصوبات جلسه مورخ (۷/خردادماه/۱۴۰۲)

کمتر از یک دقیقه932

هیات مدیره مقرر داشت تا زمان انعقاد قرارداد بیمه در صورت بروز حادثه و یا فوت هر یک از اعضای پروانه دار و یا پرسنل سازمان بشرح ذیل اقدام گردد:

۱-۲-در صورت بروز حادثه تا مبلغ پانصد میلیون ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

۲-۲-در صورت فوت  مبلغ پانصد میلیون ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

۳-۲-فوت در اثر حادثه مبلغ یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

از سوی سازمان به حادثه دیده و یا بازماندگان آنان حسب مورد پرداخت گردد.

در خصوص ارائه گزارش هیات اعزامی به تهران جهت خرید چیلرها و هواسازها مطرح، با توجه به گزارش کارگروه ویژه خرید مصالح بررسی های بعمل آمده ، هیات مدیره با اکثریت آراء با خرید چیلر از شرکت تهویه تهران تا سقف ۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست و بیست و هشت میلیارد ریال) موافقت نمود.

در خصوص تعرفه خدمات مهندسی در گودبرداری، تخریب و نظارت بر شمع مطرح و با توجه به مذاکره بعمل آمده ، با پیشنهاد هیات رئیسه موافقت گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35297

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.