فراخوان مناقصه عمومی اجرای ساختمان اتاق برق و اتاق دیزل ژنراتور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

05:05357

 نظربه اینکه ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد ، اجرای ساختمان اتاق برق و اتاق دیزل ژنراتور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در کوی پیروزی اهواز را بصورت مناقصه واگذار نماید، لذا از کلیه اشخاص حقوقی و یا حقیقی (دارای صلاحیت پیمانکاری یا کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای یا داشتن رزومه کاری مورد قبول و یا مدرک مهندسی رشته عمران )  که برای اجرای موضوع مناقصه دارای توان فنی و اجرایی لازم می باشند ، دعوت بعمل می آید از روز شنبه مورخ‌ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت ۱۲ جهت خرید و تهیه اسناد مناقصه، تکمیل و تحویل مدارک در قبال اخذ رسید از امور اداری این سازمان اقدام نمایند.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از مقرر ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

فقط پیشنهاد افراد حقوقی و حقیقی بومی استان خوزستان پذیرش می گردد.

این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی

نخواهند داشت.

۱-موضوع‌ مناقصه ‌: اجرای ساختمان اتاق برق و اتاق دیزل ژنراتورسازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان  

۲-  شرح‌ مختصری‌ از مشخصات‌ و مقادیر کار :

– تجهیز کارگاه

-اجرای عملیات ساختمانی شامل سازه و معماری بجز نمای بیرونی مطابق با نقشه های اجرایی

– سایر عملیات و اقداماتی که در فرایند انجام کار، با تایید مشاور و کارفرما، جز الزامات کار تلقی می شود.

۳-  مبلغ پایه : هزینه اولیه برآورد شده ، در حدود  ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.

۴- محل‌ اجرای‌ کار : شهر اهواز – کوی پیروزی – روبروی بیمارستان شرکت نفت – پلاک ثبتی ۹۱۳

۵- مدت‌ اجرای‌ کار : اجرای پروژه به مدت شش ماه در نظر گرفته شده است.

۶- صاحب کار و مناقصه‌ گذار:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

۷- دستگاه‌ نظارت‌ و مشاور : شرکت مهندسین مشاور افق دانش ثریا.

۸- مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( پانصد میلیون ریال ) است‌ که‌ باید به‌ یکی‌ از صورتهای‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ به‌دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم‌ شود.

الف: فیش واریز مبلغ فوق به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس  به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

ب- ضمانت‌نامه بانکی بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و به مدت سه ماه از تاریخ دعوت به مناقصه

ج- سفته با امضا دو ضامن معتبر به میزان دو برابر مبلغ (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )

این ضمانت نامه بعد از امضای قرارداد با برنده مناقصه و انجام تشریفات تحویل زمین ، مسترد می گردد.

۸-۱- چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط می گردد.

۸-۲- سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه مطابق ماده ۳۷ نظام نامه مالی و اداری سازمان نظام مهندسی پس از عقد قراداداد با مدیرپیمان مسترد خواهد شد و ضمانت سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مسترد می گردد.

۹- تضمین انجام تعهدات : معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی یا سفته به میزان ده درصد مبلغ اولیه پیمان با امضاء دو ضامن معتبر پس از برگزاری مناقصه و در زمان عقد قرارداد توسط مدیرپیمان به صاحب کار تحویل می گردد. ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات پس از تحویل موقت ، مسترد می گردد. ضمنا مطابق نظام نامه مالی سازمان و متن قرارداد از هر صورت وضعیت مدیر پیمان معادل معادل ۱۰ درصد حسن انجام کار کسر گردیده و ۵ درصد آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و ۵ درصد باقی آن به همراه ضمانت نامه پس از تحویل قطعی به مدیر پیمان مسترد می گردد.

۱۰- تاریخ و مدت فروش اسناد مناقصه: ‌ ‌اسناد مناقصه در ساعتهای‌ اداری‌ از روز شنبه مورخ‌ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ الی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ تا ساعت ۱۲ بفروش‌ می‌رسد.

۱۱- مهلت‌ تسلیم‌ پیشنهادها : مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا پایان ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ می‌باشد و هیچگونه پیشنهاد کتبی و یا شفاهی بعد از مهلت یادشده پذیرفته نخواهد شد. ضمنا بازگشایی پاکات در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳ می باشد.

۱۲- نشانی‌ محل‌ دریافت و تسلیم‌ پیشنهادها : اهواز – کیانپارس – خیابان دوازده غربی – فاز سوم – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – امور اداری (پس از تحویل مطابق پیوست نسبت به اخذ رسید اقدام گردد)

۱۳- قیمت‌ اسناد مناقصه‌: قیمت اسناد مناقصه برابر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌ است‌ که می‌بایست به‌ شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان واریز و  فیش آن در هنگام خرید اسناد تحویل‌ شود.

۱۴- نحوه ارایه اسناد مناقصه : مناقصه گر می بایست اسناد خود را پس از تکمیل ، مهر و امضا نموده در  پاکت به شرح ذیل تکمیل نموده و آنها را به دستگاه مناقصه گذار تحویل نماید.

۱-۱۴- اسناد و مدارکی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از :

  • اسناد استعلام و پیوست های آن ، ممهور شده به مهر شرکت و امضا شده توسط سازنده ذی صلاح/صاحب امضای مجاز شرکت /شخص حقیقی
  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه به یکی از صور مندرج در بند ۹.
  • اشخاص حقوقی : رونوشت برابر با اصل اسناد ثبتی شرکت شامل اساسنامه، روزنامه رسمی اگهی تاسیس ، روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز.
  • اشخاص حقیقی : کپی شناسنامه و کارت ملی- ارائه رزومه کاری الزامی می باشد.
  • تصویر گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده (برای اشخاص حقوقی).
  • تصویر برابر اصل صلاحیت پیمانکاری ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و یا افراد حقیقی دارای کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای
  • رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه و یا توان فنی و اجرایی مرتبط و یا تصویر مدرک مهندسی رشته عمران

مجوز HSE پیمانکار به همراه برنامه ی زمان بندی انجام کار

۲-۱۴- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ‹‹ ب ›› قرار داده شود عبارتند از :

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق پیوست تکمیل شده باشد.

۱۴-۳- در زمان بازگشایی پاکات، پس از تائید مدارک پاکت الف ، مدارک پاکت ب توسط کمیسیون بازگشایی پاکات مورد بررسی قرار می گیرد..

۱۵– پیمانکار می بایست تجربه کافی در این خصوص داشته باشد و ضمن ارائه رزومه کاری مرتبط در اسناد مناقصه ، دارای تجربیات مشابه باشد.

۱۶– واگذاری کار به اشخاص ثالث بصورت کلی و جزئی تحت هر شرایطی ممنوع بوده و باعث فسخ پیمان خواهد شد.

۱۷- مالیات تکلیفی مطابق آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی از هر پرداختی کسر می گردد.

 

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38705

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.