فراخوان مناقصه عمومی احداث اسکلت بتنی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – دفتر نمایندگی دزفول

06:211.2K

نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد انجام عملیات اجرایی اسکلت بتنی ساختمان دفتر نمایندگی دزفول خود را به صورت پیمانکاری  از طریق مناقصه به شرکت های دارای صلاحیت پیمانکاری ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و یا افراد حقیقی دارای کارت مهارت فنی (اسکلت کار یا آرماتور بندی) از سازمان فنی و حرفه ای واگذار نماید ، لذا از  کلیه پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آورد.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از روز شنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱  ساعت ۱۲ ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

۱-موضوع‌ مناقصه ‌:

احداث اسکلت بتنی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان دفتر نمایندگی دزفول

۲-  شرح‌ مختصری‌ از مشخصات‌ و مقادیر کار :

اجرای اسکلت بتنی ساختمان فوق الذکر در سه سقف دارای یک طبقه زیرزمین و سه طبقه بالای همکف با کاربری اداری و با مساحت حدودی  ۲۸۰۰ مترمربع زیربنا با شرح خدمات ذیل و احجام تقریبی ذیل :

کارهای فولادی با میلگرد با وزن تقریبی ۱۵۰ تن جهت تیر، ستون و دیوار برشی (میلگرد توسط سازمان تامین می گردد)

اجرای قالب بندی  دیوار برشی، ستون، تیر و دال با مساحتی در حدود ۳۴۰۰ مترمربع

تهیه و اجرای بتن ریزی با مقاومت ۲۵ مگاپاسکال به همراه ژل میکروسیلیس به حجم تقریبی ۸۰۰  مترمکعب

تهیه و اجرای سقف تیرچه با بلوک پلی استایرین به مساحت حدودی ۲۸۰۰ مترمربع

اجرای دیوار آجری به ضخامت ۴۰ سانتی متر به همراه شناژ قائم و افقی به حجم تقریبی ۱۰۰ مترمکعب

خاکریزی و کوبش خاک تا تراز بتن بالای فنداسیون به حجم تقریبی ۸۴۰ مترمکعب

سایر عملیات و اقداماتی که در فرایند انجام اجرای اسکلت، با تایید مشاور و صاحب کار، جز الزامات کار تلقی می شود.

توضیح اینکه کارفرما فقط آرماتور را تهیه و در اختیار قرار می دهد و پیمانکار می بایست تمامی ابزار و وسایل و ماشین آلات مورد نیاز و کلیه عوامل اجرایی را تهیه و بکار گیرد.

۳- محل‌ اجرای‌ کار : شهر دزفول – کوی آزاداگان – جنب پزشکی قانونی

۴- مبلغ اولیه برآورد : بر اساس فهرست بهای ۱۴۰۱ ، حدود ۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۵- مدت‌ اجرای‌ کار : اجرای پروژه به مدت  ۹ ماه‌ (نه ماه شمسی) در نظر گرفته شده است.

۶- صاحب کار :  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

۷ کار فرما و مناقصه‌ گذار:  مهندس سید داوود آقا محمدی به نمایندگی از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

۸- دستگاه‌ نظارت‌ : مشاوران افق دانش ثریا

۹- مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۲ ریال ( دو ملیارد و ششصد میلیون ریال ) است‌ که‌ باید به‌ یکی‌ از صورتهای‌ مشروحه‌ زیر، همراه‌ با اسناد مناقصه‌ در پاکت‌ «الف» به‌دستگاه‌ مناقصه‌ گزار تسلیم‌ شود.

الف: فیش واریز مبلغ فوق به شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس  به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

ب- ضمانت‌نامه بانکی بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و به مدت سه ماه از تاریخ دعوت به مناقصه

ج- سفته با مهر شرکت و امضای مدیرعامل و دو نفر ضامن معتبر با تایید بانک (وفق ماده ۶۶-۸ نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان)

این ضمانت نامه بعد از امضای قرارداد با برنده مناقصه و انجام تشریفات تحویل زمین ، مسترد می گردد.

۹-۱- چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط می گردد.

۹-۲- سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه مطابق ماده ۳۷ نظام نامه مالی و اداری سازمان نظام مهندسی پس از عقد قراداداد با مدیرپیمان مسترد خواهد شد و ضمانت سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برنده مسترد می گردد.

۱۰- تاریخ و مدت فروش اسناد مناقصه: ‌ اسناد مناقصه در ساعتهای‌ اداری‌ از روز یکشنبه مورخ‌ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ الی ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ بفروش‌ می‌رسد.

۱۱- نشانی‌ محل‌ فروش ‌ اسناد مناقصه‌: اهواز – کیانپارس خیابان ۱۲ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و همچنین دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان دزفول

۱۲- قیمت‌ اسناد مناقصه‌: قیمت اسناد مناقصه برابر ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال‌ است‌ که می‌بایست به‌ شماره حساب ۱۰۱۰۶۶۷۴۱۷ نزد بانک تجارت شعبه کیانپارس به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان واریز و  اصل فیش آن در هنگام خرید اسناد تحویل‌ شود.

۱۳- مهلت‌ تسلیم‌ پیشنهادها : مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا پایان ساعت ۱۲:۰۰ روز  شنبه مورخ  ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد و هیچگونه پیشنهاد کتبی و یا شفاهی بعد از مهلت یادشده پذیرفته نخواهد شد.  ضمنا بازگشایی پاکات در تاریخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۴ می باشد.

۱۴- نشانی‌ محل‌ تسلیم‌ پیشنهادها : اهواز – کیانپارس – خیابان دوازده غربی – فاز سوم – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – امور اداری (پس از تحویل مطابق پیوست  نسبت به اخذ رسید اقدام گردد)

۱۵- نحوه ارائه اسناد مناقصه : مناقصه گر می بایست اسناد خود را پس از تکمیل ، مهر و امضا نموده در دو پاکت جداگانه الف و ب به شرح ذیل تکمیل نموده و آنها را به دستگاه مناقصه گذار تحویل نماید.

۱-۱۵- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ‹‹ الف ›› قرار داده شود عبارتند از :

  • اسناد مناقصه و پیوست های آن ، مهمور شده به مهر شرکت و امضا شده توسط صاحب امضای مجاز شرکت
  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه به یکی از صور مندرج در بند ۹.
  • رونوشت برابر با اصل اسناد ثبتی شرکت شامل اساسنامه، روزنامه رسمی اگهی تاسیس ، روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز.
  • تصویر گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ( در صورت وجود )
  • نقشه های پیوست اسناد مناقصه

۲-۱۵- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ‹‹ ب ›› قرار داده شود عبارتند از :

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق پیوست تکمیل شده باشد.

          ۱۵-۳- در زمان بازگشایی پاکات، پس از تائید مدارک پاکت الف ، مدارک پاکت ب توسط کمیسیون بازگشایی پاکات مورد بررسی قرار می گیرد.

چنانچه مدارک پاکت الف مورد تائید و تصویب واقع گردید پاکت ب پیشنهاد دهندگان فوق بازگشایی و در کمیسیون قرائت خواهد شد.

۱۶- سایر شرایط :

۱۶-۱-  اسناد و مدارک‌ مناقصه‌ فقط به‌ نماینده‌ آن‌ شرکت‌ با ارائه‌ معرفی‌ نامه‌ معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل‌ خواهد شد.

۱۶-۲- نوع مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات بصورت یک مرحله ای برگزار می شود .

۱۶-۳- تمام‌ اسناد مناقصه‌، ‌ باید به‌ مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده‌ برسد و در پاکت‌ لاک‌ و مهرشده‌ تسلیم‌ شود.

۱۶-۴- پیشنهادهای‌ واصله‌ در کمیسیون‌ مناقصات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ‌ باز می‌شود و نتیجه مناقصه ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت کاری پس از بازگشایی پاکات اعلام خواهد شد .

۱۶-۵- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران ۳ ماه شمسی می باشد.

۱۶-۶- دستگاه‌ مناقصه‌ گزار در رد یا قبول‌ هر یک‌ از پیشنهادها مختار است‌.

۱۶-۷- هرگونه تغییر در تاریخ و یا شرایط برگزاری مناقصه به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

۱۶-۸- هرگاه‌ اطلاع‌ حاصل‌ شود که‌ پیشنهاد دهندگان‌ با هم‌ تبانی‌ کرده‌اند، طبق‌ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شورای انتظامی معرفی خواهند شد.

۹-۱۶- بازدید از محل پروژه  در مدت برگزاری مناقصه و ساعت ۱۰ صبح امکان پذیر می باشد .حضور پیمانکاران اختیاری بوده ولیکن در صورت عدم حضور هیچ گونه عذر و بهانه ای در خصوص عدم اطلاع از شرایط کارگاه مورد پذیرش نمی باشد .

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34745

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.